Oproep aan de politiek: Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte!

Start campagne ‘Geef ons de ruimte’

Op 1 juni is de campagne gestart om het Manifest met de titel ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en beslissers in politiek Den Haag. Het Manifest is ondertekend door 13 koepels binnen de brede sector, waaronder ook de Federatie Cultuur. Vorige week is het Manifest per brief aangeboden aan Informateur Mariëtte Hamer, de fractievoorzitters en aan relevante woordvoerder van de Tweede Kamer. Het Manifest is met een korte missiefilm van 1 minuut via de sociale media gelanceerd.

Manifest: ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’
Het Manifest is een bondige samenvatting van het maatschappelijke belang van ‘goed doen’ en laat zien dat onze sector, juist ten tijde van corona, relevanter is dan ooit. Wij vragen de politiek om de initiatieven van Nederlanders om ‘goed te doen’ de ruimte te geven door: 

Initiatief campagne

De campagne is een initiatief van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De campagne is onderdeel van de inzet van SBF om het overheidsbeleid positiever te maken zodat Nederlanders zich kunnen blijven inzetten voor een betere wereld. 

Klik hier voor de campagnewebsite waar het Manifest en de missiefilm vinden is.

Oproep aan informateur: Versterk infrastructuur cultuur!

Door de Federatie Cultuur is een brief toegezonden aan de informateur om in het kader van de kabinetsformatie en een nieuw regeerakkoord in wording de nodige aandacht te schenken aan de infrastructuur cultuur.

De Federatie Cultuur geeft in de brief de volgende aandachtspunten mee:
• De culturele infrastructuur dreigt blijvend schade op te lopen
• Er dreigt een onnodig verlies van structurele arbeidsplaatsen
• Het rijk, provincies en gemeenten moeten de handen in één slaan.

De brief is hier te lezen.

Mirjam Moll, voorzitter van de Federatie Cultuur, 16 maart overleden

Diep geschokt en intens verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden op 16 maart 2021 van onze voorzitter Mirjam Moll.

Mirjam was een markant, lief en warm mens, deskundig, gedreven en zeer competent bovendien. We hebben veel met haar gelachen.
Mirjam heeft veel betekend voor de museumsector en voor de gehele culturele en creatieve sector. Moedig voorwaarts heeft ze zich onvermoeibaar en succesvol ingezet voor de sector, die door de coronacrisis zo’n moeilijke tijd doormaakt. Wij zijn haar daar enorm dankbaar voor.

Wij wensen haar familie, naasten en collega’s veel sterkte met dit grote verlies.

Geen woorden maar daden – corrigeert de Tweede Kamer nog voor het zomerreces het gemis aan bestelverantwoordelijkheid voor de cultuursector?

“Minder marktwerking, meer samenwerking en meer centrale regie” Deze woorden sprak CDA-minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, onlangs in een interview met het Algemeen Dagblad over wat hij geleerd had van de impact van de coronacrisis op zijn beleidsterrein, de zorg. Maar wat de werkgeversverenigingen voor de bibliotheken, centra voor de kunsten, pop-, podiumkunsten- en museumsector betreft, zijn deze woorden ook van toepassing op het cultuurbeleid in Nederland. De inzet van D66-minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, die erop gericht zou moeten zijn dat de cultuursector de coronacrisis doorstaat, maakt duidelijk dat zij vooral verantwoordelijkheid neemt voor het rijksgesubsidieerde smaldeel van het cultuurbestel. De Raad van Cultuur bevestigt de minister daarin in het advies over de Basisinfrastructuur 2021-2024 en de daaraan voorafgaand gepubliceerde scenariobrief over weerbaar en wendbaar door de crisis komen. De Federatie Cultuur waarin eerdergenoemde werkgeversverenigingen samenwerken, acht de tijd rijp om het cultuurbeleid bij te stellen om deelname aan cultuur voor alle inwoners van ons land niet alleen in woorden maar ook in daden mogelijk te maken. Daarvoor is juist nu een flinke investering in cultuur nodig die evenwel een groot maatschappelijk rendement zal hebben.

Waarom de cultuursector ondersteuning verdient: maatschappelijke betekenis van cultuur

Schouwburgen, concertzalen, orkesten, ensembles, podiumkunstgezelschappen, poppodia, festivals, musea, centra voor de kunsten, muziekscholen en bibliotheken dragen volop bij aan – het herstel van – een gezonde, sterke economie in ons land. Want bij uitstek culturele voorzieningen versterken de economische aantrekkingskracht van een stad, dorp of regio, ook voor de horeca en de detailhandel. De aanwezigheid van culturele voorzieningen vergroot aantoonbaar het verdienvermogen van een (stedelijke) regio bijvoorbeeld door hogere grondprijzen, goed vestigingsklimaat of aantrekkelijke toeristische bestemming. De culturele en creatieve en mediasector is goed voor 3,7% van het bruto binnenlands product en voor 4,8% van de werkgelegenheid in ons land. Er werken ruim 300.000 mensen in de culturele en creatieve sector en bovendien zijn er ongeveer 550.000 vrijwilligers actief.

De cultuursector draagt bij aan identiteitsvorming, zingeving, informatievoorziening maar ook aan de fysieke inrichting van ons land en het aanzien van Nederland in het buitenland. Culturele ontplooiing van iedere Nederlander is een sociaal recht dat is verankerd in artikel 22 van onze Grondwet. Cultuur draagt bij aan onze gezondheid, ons welzijn, beter onderwijs en het zorgt voor actieve deelname van mensen aan de samenleving en aan de sociale binding van (groepen) mensen. Cultuur verrijkt ieders leven en biedt velen troost en inspiratie; in goede én in slechte tijden. Hiervan getuigen dezer dagen de vele online-initiatieven van professionals en liefhebbers. Het grote en diverse publiek dat de culturele en creatieve sector door het hele land bereikt, verdient dat cultuur voor allen bereikbaar blijft, ook in de anderhalve meter samenleving of na de coronacrisis.

Juist nu investeren in cultuur in plaats van bezuinigen op de toekomst

Over het geheel genomen is de Federatie Cultuur positief dat in de Basisinfrastructuur vanaf 2021 ruimte is gemaakt voor vernieuwing, zij het in bescheiden mate. De Raad voor Cultuur constateert terecht dat het noodzakelijk is dat ook de politiek haar verantwoordelijk neemt. De sector kan de consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en de meerkosten van fair pay, niet geheel zelf dragen zonder in een zware neerwaartse spiraal terecht te komen. De cultuursector heeft zelf eerder het initiatief genomen tot twee richtlijnen: de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. De minister heeft daarna beide codes als voorwaarde opgenomen voor subsidietoekenning en daarom onderdeel gemaakt van de beoordeling door de Raad voor Cultuur van subsidieaanvragen. De Raad gaat wel in op toepassing van de Fair Practice Code en die middelen die daarvoor nodig zijn, maar dit zonder een advies te leveren om de vereiste ruimte daarvoor te bieden. Daarmee dreigt de naleving van de code, juist in deze coronacrisis, een schier onmogelijke opgave te worden waardoor culturele instelling worden gedwongen tot krimp in activiteiten en in personele inzet om eerlijke beloningen te kunnen betalen. Dat is een regelrechte bezuiniging.

Bezuinigen op de toekomst is in tijden van crisis een reflex die vaker opdoemt maar allerminst verstandig is. Daarom herhalen we ons pleidooi voor redelijke beloning, compensatie van structureel onbetaald overwerk én voor beloningen in de cultuursector die gelijke tred houden met de rest van de economie. Gezien de financiële positie van culturele instellingen achten wij het niet realistisch dat de eigen inkomsten na de crisis nog veel verder zullen toenemen dan het niveau van 2019. Andere overheden hebben evenmin financiële ruimte om voor de sector een eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Extra middelen vanuit de rijksoverheid voor fair pay zijn dan ook onontbeerlijk.

Een dergelijke investering rendeert ook in combinatie met toepassing van de Code Diversiteit & Inclusie. Ondertussen wint die code aan actualiteit door het antiracisme debat. Het voelbaar, zichtbaar en hoorbaar maken van meerstemmige perspectieven is een opdracht voor elke culturele instelling. Inclusie is een voorwaarde voor een stevig draagvlak in een veranderende samenleving. Niet elke culturele instelling zal er voor iedereen kunnen zijn, maar iedere instelling kan zich wel vanuit zijn eigen profiel verhouden tot het thema inclusie.

Wendbaar en weerbaar uit de crisis willen komen, betekent ook aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. Dat is des te meer van belang nu het aantal initiatieven die vooral nieuw publiek aanspreken niet allemaal zullen worden toegelaten tot de Basisinfrastructuur en sommige zelfs eruit geknikkerd zullen worden. Dit ondanks op zich positieve beoordelingen van de Raad voor Cultuur. Dit verschijnsel doet zich met name in de podiumkunsten voor en wordt versterkt door het teruglopen van de budgetten voor deze genres bij het Fonds Podiumkunsten. Dit leidt onherroepelijk tot forse krimp van de cultuursector en een substantieel verlies aan werkgelegenheid voor vooral zzp-ers. De Federatie Cultuur pleit dan ook voor reparatie van het budget van het Fonds Podiumkunsten bovenop de extra middelen voor fair pay.

Voor behoud van werkgelegenheid en inkomen tijdens de coronacrisis is snel meer steun noodzakelijk

Nu de cultuursector de afgelopen jaren minder afhankelijk van subsidies is geworden, is ze dat des te meer van een gezonde, sterke economie in ons land. De sector heeft creativiteit en ambities hoog in het vaandel en heeft voldaan aan de wens naar meer ondernemerschap, maar is door regelgeving niet in staat gesteld om voldoende reserves op te bouwen voor mindere tijden. De verplichte tijdelijke sluiting in maart en de behoedzame heropening sinds 1 juni maakt dat de impact van de coronacrisis op de cultuursector fors is en dat een aanzienlijk deel van de fijnmazige, regionale culturele infrastructuur dreigt om te vallen. Het noodpakket banen en economie, de coulancemaatregelen, het extra steunpakket voor de cultuursector met 300 miljoen euro (vooral voor rijksgesubsidieerden) en het voorschot van 60 miljoen euro in het Gemeentefonds zijn waardevolle stappen.

Hiermee wordt in beperkte mate tegemoetgekomen aan de doorlopende kosten van culturele organisaties en bedrijven door het hele land. NOW 1 en 2 houden echter onvoldoende rekening met seizoenspieken in de personele bezetting in de cultuursector. En de Tegemoetkoming Administratieve Lasten, als opvolger van de TOGS, die verhoogd is naar maximaal 50.000euro voor juni tot oktober, biedt nog weinig soelaas voor middelgrote organisaties en bedrijven met hoge vaste doorlopende lasten zoals gebouwgebonden kosten.

Spoedige aanvulling door de rijksoverheid van het Gemeentefonds in de vorm van een doeluitkering waardoor volledige compensatie van de huisvestingskosten vanaf maart mogelijk wordt, is urgent en belangrijk. Want de cultuursector wil net als de overheid werkgelegenheid en inkomen behouden maar dat gaat niet lukken zonder gerichte extra steun. Want al deze culturele instellingen en bedrijven tezamen leveren een overtuigende bijdrage aan een op termijn weer florerende economie van ons land, of regionaal of lokaal.

Tot slot

De Federatie Cultuur roept de Tweede Kamer dan ook op om nog voor het zomerreces het gemis aan bestelverantwoordelijkheid voor de cultuursector te corrigeren. Eerdere moties van de Kamer over fair pay of steun in de coronacrisis zijn slechts gedeeltelijk uitgevoerd. En ook de sectoradviezen en het besteladvies van de Raad voor Cultuur worden niet geheel weerspiegeld in het advies over de Basisinfrastructuur. Verder gaat de Federatie Cultuur graag in gesprek met de Raad voor Cultuur op welke wijze de bestelverantwoordelijkheid juist nu een solide fundament kan krijgen in het licht van noodzakelijke investeringen om duurzaam een groot en divers publiek te kunnen bereiken door culturele instellingen die een eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering kunnen realiseren.

Oproep aan Rutte en VNG: Steun cultuur op gemeentelijk niveau!

Met bijgevoegde brief doet de FC aan minister-president Rutte en VNG-voorzitter Van Zanen de volgende oproep: Steun de gemeentelijk gefinancierde culturele organisaties en niet gesubsidieerde culturele organisaties die veelal draaien op vrijwilligers met financiële bijdragen van de rijksoverheid. De brief vindt je hier.

Meer informatie?

Deze website wordt momenteel niet actief beheerd. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van onze leden:

www.debibliotheken.nl Vereniging van Openbare Bibliotheken

www.cultuurconnectie.nl Branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en
Volksuniversiteitswerk

www.museumvereniging.nl Branchevereniging van Nederlandse Musea

www.napk.nl Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

www.vnpf.nl Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals

www.vscd.nl Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

www.vvno.nl Vereniging van Nederlandse Orkesten

Koepel Opera:

                www.operaballet.nl

                www.reisopera.nl

                www.operazuid.nl         

Brief 27 feb aan Tweede Kamer Fair Practice

Op 27 februari heeft de Federatie Cultuur bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer toegezonden in verband met het debat op 4 maart over over de toepassing van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector. In deze brief reageert de Federatie Cultuur op de Kamerbrief van 19 februari jl. van Minister Van Engelshoven over de toepassing van de Fair Practice Code. De brief vind je hier.

Aanmeldingen Beeldenstorm gestart

Per heden kunt u zich aanmelden voor ‘Beeldenstorm’, de eerste editie van de conferentie over diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. Beeldenstorm is voor alle culturele en creatieve professionals die aan de slag willen met het inclusiever maken van de sector, de eigen organisatie, of er gewoonweg meer van willen weten. Het LKCA en het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief zijn de initiatiefnemers van deze dag.

Het doel van de conferentie is om vast te stellen wat we de dag erna kunnen doen om ervoor te zorgen dat de sector diverser en inclusiever wordt. Welke beelden laten we los, welke bouwen we op en wat gaan we doen. Actie dus! Daarom is er een programma gemaakt waarin alle ruimte is voor onderzoek, dialoog en agendasetting. De dag wordt feestelijk afgesloten met de &Award: de prijs voor een beeldbestormer die het verschil heeft gemaakt. Inschrijven voor de &Award kan tot 6 november.

De conferentie is op maandag 10 december 2018 in Theater Gooiland in Hilversum. Aanmelden kan bij het LKCA.

 

 

Conferentie Diversiteit en gelijke kansen in de culturele en creatieve sector

Conferentie Diversiteit en gelijke kansen in de culturele en creatieve sector

‘Een toekomstbestendige sector is een inclusieve sector.’ Dat is het centrale thema tijdens de
werkconferentie van de Federatie Cultuur en het LKCA op 10 december 2018. Het doel van
deze actieve dag is vast te stellen wat de culturele en creatieve sector kunnen doen om
inclusiever te worden. Het wordt een dag met wisselende perspectieven, schurende
momenten, volop kruisbestuiving en het positief waarderen van verschillen.

Locatie:
Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Gesloten: Vacature projectleider voor het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’

De onderstaande vacature is inmiddels gesloten. Ga voor meer informatie over Cultuur en Creatief Inclusief naar de website

 

Gezocht: een creatieve Projectleider (28 à 32 uur per week) die van aanpakken weet!

Ben jij die initiatiefrijke, creatieve en doortastende Projectleider die we zoeken voor de uitvoering van het Actieplan `Cultuur en Creatief Inclusief’? Dan kom je precies op tijd! De stuurgroep Culturele Diversiteit, een samenwerkingsverband van branches en fondsen, wil de culturele sector in Nederland de komende tijd veel diverser maken. Er ligt een ambitieus Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ klaar, waar veel partijen zich aan willen verbinden. Nú komt het aan op de uitvoering en daarvoor zijn we op zoek naar jou!

De context: het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’

Het doel van het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ is bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige culturele en creatieve sector die de samenleving representeert. Het samenwerkingsverband van werkgeversverenigingen in de cultuursector, de Federatie Cultuur, wil inclusiviteit in brede zin bevorderen en dit plan biedt daartoe handvatten.

De diversiteit van de bevolkingssamenstelling wordt steeds duidelijker voelbaar. Er leven maatschappelijke discussies over white privilege, dekolonisatie en het ontstaan van in sociaal-economisch opzicht gescheiden werelden. Meer nog dan verschil in sekse, leeftijd, opleiding en geografie, is de culturele achtergrond een van de meest prangende, delicate en groeiende vormen van maatschappelijk verschil, zeker in de Randstad en de grotere steden in Nederland. Het is juist dit verschil dat de cultuursector in de kern raakt.

Cultuur verbindt en verrijkt, en zou dat moeten doen, ongeacht culturele achtergrond. Dat is echter nog niet altijd het geval. Een deel van het potentiële publiek voelt zich niet aangetrokken tot het culturele aanbod. De culturele en creatieve sector worden nog nauwelijks gezien als branches met beroepsmatige perspectieven. Instellingen lopen zo publiek en medewerkers mis, en vooral de kans om een andere cultuur binnen de eigen organisatie, in de zalen en op de podia te krijgen. Culturele instellingen nemen het onderwerp steeds meer ter harte, zowel vanuit moreel oogpunt als vanuit het economische besef dat ze ‘de boot missen’ als niet wordt geïnvesteerd in nieuwe publieksgroepen.

Het actieplan Cultuur en Creatief Inclusief kent vier pijlers:

A. Campagne: Cultuur is Inclusief

We zorgen dat inclusiviteit in de cultuursector op ieders netvlies komt. Via een online platform en via de brancheverenigingen communiceren we direct naar meer dan 1500 culturele instellingen. De Code Culturele Diversiteit Award bouwen we uit tot een bekende en gezaghebbende prijs, die stimuleert tot excellentie en experiment. De jaarlijkse uitreiking van de prijs wordt hét event over inclusiviteit in de cultuursector met showcases van best-practices en nieuw talent, een markt, speeddates en debatten.

B. Vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit

De definitie van culturele diversiteit staat ter discussie. Bovendien zijn andere vormen van diversiteit onderwerp van debat. Hoe breed of smal moeten we culturele diversiteit nemen en kunnen we niet beter spreken van inclusiviteit? We gaan die discussie aan, in de cultuursector en met andere sectoren waar dit brede maatschappelijke vraagstuk speelt. Denk aan de media, het onderwijs, de wetenschap. We komen met een herziene definitie en passen de code hierop aan.

C. Jaarlijkse peiling Cultuur Inclusief (CCD-monitor)

Er is behoefte aan harde cijfers om de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld Personeel en Publiek te kunnen volgen. Via de jaarlijkse Peiling Cultuur Inclusief wordt in kaart gebracht in hoeverre de instellingen de Code kennen, men het noodzakelijk acht diversiteit op de vier P’s na te streven, of de Code al wordt toegepast en wat de eventuele resultaten zijn op het gebied van de vier P’s. Daarnaast voeren we veldonderzoek uit o.a. tijdens de werkconferenties.

D. Handreikingen en trainingsaanbod

Er is in het culturele veld en in de creatieve industrie behoefte aan concreet aanbod van workshops, trainingen en tools. Hierbij ligt de focus op een aanbod rondom ‘unconscious bias’ aangezien dit als een belangrijke eerste stap wordt gezien om te komen tot een organisatie die op alle P’s van de Code Culturele Diversiteit (Publiek, Programma, Personeel, Partners) leidt tot een afspiegeling van de samenleving. Voor bestuurders en directies die toe zijn aan een volgende stap wordt concreet aanbod verzameld, dat o.a. wordt ontsloten via de gezamenlijke brancheverenigingen.

Wat worden je taken?

  1. Vertalen van het Actieplan in concrete activiteiten, zoals campagnes en bijeenkomsten
  2. Coördineren maar deels ook zelf uitvoeren van deze activiteiten
  3. de coördinatie en productie van een jaarlijks sectorbreed event over culturele diversiteit en inclusiviteit (waar de prijs ad €5.000 voor best-practice wordt uitgereikt, waar debat plaatsvindt en nieuwe talenten worden gepresenteerd etc.).
  4. Bewaken van de planning en het budget
  5. Zorgen voor de voorbereiding van vergaderingen van de begeleidende stuurgroep
  6. Voorbereiden van rapportages aan subsidiegevers
  7. Vertegenwoordigen van het project naar externe partners, in samenspel met de begeleidende stuurgroep

Wat breng je mee aan kennis en ervaring?

Je hebt na het afronden van een hbo- of wo-opleiding ten minste 5 jaar werkervaring opgebouwd, bij voorkeur in het culturele veld. Daarin is je concrete inzet voor culturele diversiteit duidelijk zichtbaar geworden. Inmiddels ben je bedreven geraakt in het leiden en uitvoeren van complexe projecten met veel belanghebbenden en externe relaties. Je hebt de nodige bestuurlijke en politieke sensitiviteit ontwikkeld en je hebt je kwaliteiten als netwerker en verbinder ruimschoots bewezen. Ook heb je ervaring met evalueren van de (tussentijdse) opbrengsten van projecten. We verwachten dat je gevoel hebt voor de regionale verschillen in het land ten aanzien van dit onderwerp.

Welke vaardigheden heb je in huis?

Je bent een geboren netwerker die graag en zorgvuldig omgaat met mensen. Je bent initiatiefrijk en creatief, maar houdt ook van samenwerken en delen. Een doener, denker en strateeg! Je communiceert helder en toegankelijk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent inhoudelijk betrokken maar weet ook op gezette tijden afstand te nemen om te monitoren. We zoeken een doener, denker en strateeg.

Wat bieden we?

We bieden een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op maximaal 2 jaar verlenging. Arbeidsvoorwaarden in overleg. We zien je graag zo snel mogelijk beginnen!

Procedure

Colourful People begeleidt de procedure. Voor meer informatie over de opgave en de functie kun je contact opnemen met Rick Verhoeven (023-567 10 30 of 06 267 067 57). Je kunt je CV en motivatiebrief uiterlijk 21 januari 2018 sturen naar Colourful People via onze vacaturesite of naar: r.verhoeven@colourfulpeople.nl

De eerste ronde selectiegesprekken staan gepland op donderdag 8 en vrijdag 9 februari a.s. Wij vragen kandidaten hier rekening mee te houden.

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757