Aanmeldingen Beeldenstorm gestart

Per heden kunt u zich aanmelden voor ‘Beeldenstorm’, de eerste editie van de conferentie over diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. Beeldenstorm is voor alle culturele en creatieve professionals die aan de slag willen met het inclusiever maken van de sector, de eigen organisatie, of er gewoonweg meer van willen weten. Het LKCA en het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief zijn de initiatiefnemers van deze dag.

Het doel van de conferentie is om vast te stellen wat we de dag erna kunnen doen om ervoor te zorgen dat de sector diverser en inclusiever wordt. Welke beelden laten we los, welke bouwen we op en wat gaan we doen. Actie dus! Daarom is er een programma gemaakt waarin alle ruimte is voor onderzoek, dialoog en agendasetting. De dag wordt feestelijk afgesloten met de &Award: de prijs voor een beeldbestormer die het verschil heeft gemaakt. Inschrijven voor de &Award kan tot 6 november.

De conferentie is op maandag 10 december 2018 in Theater Gooiland in Hilversum. Aanmelden kan bij het LKCA.

 

 

Conferentie Diversiteit en gelijke kansen in de culturele en creatieve sector

Conferentie Diversiteit en gelijke kansen in de culturele en creatieve sector

‘Een toekomstbestendige sector is een inclusieve sector.’ Dat is het centrale thema tijdens de
werkconferentie van de Federatie Cultuur en het LKCA op 10 december 2018. Het doel van
deze actieve dag is vast te stellen wat de culturele en creatieve sector kunnen doen om
inclusiever te worden. Het wordt een dag met wisselende perspectieven, schurende
momenten, volop kruisbestuiving en het positief waarderen van verschillen.

Locatie:
Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Gesloten: Vacature projectleider voor het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’

De onderstaande vacature is inmiddels gesloten. Ga voor meer informatie over Cultuur en Creatief Inclusief naar de website

 

Gezocht: een creatieve Projectleider (28 à 32 uur per week) die van aanpakken weet!

Ben jij die initiatiefrijke, creatieve en doortastende Projectleider die we zoeken voor de uitvoering van het Actieplan `Cultuur en Creatief Inclusief’? Dan kom je precies op tijd! De stuurgroep Culturele Diversiteit, een samenwerkingsverband van branches en fondsen, wil de culturele sector in Nederland de komende tijd veel diverser maken. Er ligt een ambitieus Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ klaar, waar veel partijen zich aan willen verbinden. Nú komt het aan op de uitvoering en daarvoor zijn we op zoek naar jou!

De context: het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’

Het doel van het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ is bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige culturele en creatieve sector die de samenleving representeert. Het samenwerkingsverband van werkgeversverenigingen in de cultuursector, de Federatie Cultuur, wil inclusiviteit in brede zin bevorderen en dit plan biedt daartoe handvatten.

De diversiteit van de bevolkingssamenstelling wordt steeds duidelijker voelbaar. Er leven maatschappelijke discussies over white privilege, dekolonisatie en het ontstaan van in sociaal-economisch opzicht gescheiden werelden. Meer nog dan verschil in sekse, leeftijd, opleiding en geografie, is de culturele achtergrond een van de meest prangende, delicate en groeiende vormen van maatschappelijk verschil, zeker in de Randstad en de grotere steden in Nederland. Het is juist dit verschil dat de cultuursector in de kern raakt.

Cultuur verbindt en verrijkt, en zou dat moeten doen, ongeacht culturele achtergrond. Dat is echter nog niet altijd het geval. Een deel van het potentiële publiek voelt zich niet aangetrokken tot het culturele aanbod. De culturele en creatieve sector worden nog nauwelijks gezien als branches met beroepsmatige perspectieven. Instellingen lopen zo publiek en medewerkers mis, en vooral de kans om een andere cultuur binnen de eigen organisatie, in de zalen en op de podia te krijgen. Culturele instellingen nemen het onderwerp steeds meer ter harte, zowel vanuit moreel oogpunt als vanuit het economische besef dat ze ‘de boot missen’ als niet wordt geïnvesteerd in nieuwe publieksgroepen.

Het actieplan Cultuur en Creatief Inclusief kent vier pijlers:

A. Campagne: Cultuur is Inclusief

We zorgen dat inclusiviteit in de cultuursector op ieders netvlies komt. Via een online platform en via de brancheverenigingen communiceren we direct naar meer dan 1500 culturele instellingen. De Code Culturele Diversiteit Award bouwen we uit tot een bekende en gezaghebbende prijs, die stimuleert tot excellentie en experiment. De jaarlijkse uitreiking van de prijs wordt hét event over inclusiviteit in de cultuursector met showcases van best-practices en nieuw talent, een markt, speeddates en debatten.

B. Vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit

De definitie van culturele diversiteit staat ter discussie. Bovendien zijn andere vormen van diversiteit onderwerp van debat. Hoe breed of smal moeten we culturele diversiteit nemen en kunnen we niet beter spreken van inclusiviteit? We gaan die discussie aan, in de cultuursector en met andere sectoren waar dit brede maatschappelijke vraagstuk speelt. Denk aan de media, het onderwijs, de wetenschap. We komen met een herziene definitie en passen de code hierop aan.

C. Jaarlijkse peiling Cultuur Inclusief (CCD-monitor)

Er is behoefte aan harde cijfers om de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld Personeel en Publiek te kunnen volgen. Via de jaarlijkse Peiling Cultuur Inclusief wordt in kaart gebracht in hoeverre de instellingen de Code kennen, men het noodzakelijk acht diversiteit op de vier P’s na te streven, of de Code al wordt toegepast en wat de eventuele resultaten zijn op het gebied van de vier P’s. Daarnaast voeren we veldonderzoek uit o.a. tijdens de werkconferenties.

D. Handreikingen en trainingsaanbod

Er is in het culturele veld en in de creatieve industrie behoefte aan concreet aanbod van workshops, trainingen en tools. Hierbij ligt de focus op een aanbod rondom ‘unconscious bias’ aangezien dit als een belangrijke eerste stap wordt gezien om te komen tot een organisatie die op alle P’s van de Code Culturele Diversiteit (Publiek, Programma, Personeel, Partners) leidt tot een afspiegeling van de samenleving. Voor bestuurders en directies die toe zijn aan een volgende stap wordt concreet aanbod verzameld, dat o.a. wordt ontsloten via de gezamenlijke brancheverenigingen.

Wat worden je taken?

  1. Vertalen van het Actieplan in concrete activiteiten, zoals campagnes en bijeenkomsten
  2. Coördineren maar deels ook zelf uitvoeren van deze activiteiten
  3. de coördinatie en productie van een jaarlijks sectorbreed event over culturele diversiteit en inclusiviteit (waar de prijs ad €5.000 voor best-practice wordt uitgereikt, waar debat plaatsvindt en nieuwe talenten worden gepresenteerd etc.).
  4. Bewaken van de planning en het budget
  5. Zorgen voor de voorbereiding van vergaderingen van de begeleidende stuurgroep
  6. Voorbereiden van rapportages aan subsidiegevers
  7. Vertegenwoordigen van het project naar externe partners, in samenspel met de begeleidende stuurgroep

Wat breng je mee aan kennis en ervaring?

Je hebt na het afronden van een hbo- of wo-opleiding ten minste 5 jaar werkervaring opgebouwd, bij voorkeur in het culturele veld. Daarin is je concrete inzet voor culturele diversiteit duidelijk zichtbaar geworden. Inmiddels ben je bedreven geraakt in het leiden en uitvoeren van complexe projecten met veel belanghebbenden en externe relaties. Je hebt de nodige bestuurlijke en politieke sensitiviteit ontwikkeld en je hebt je kwaliteiten als netwerker en verbinder ruimschoots bewezen. Ook heb je ervaring met evalueren van de (tussentijdse) opbrengsten van projecten. We verwachten dat je gevoel hebt voor de regionale verschillen in het land ten aanzien van dit onderwerp.

Welke vaardigheden heb je in huis?

Je bent een geboren netwerker die graag en zorgvuldig omgaat met mensen. Je bent initiatiefrijk en creatief, maar houdt ook van samenwerken en delen. Een doener, denker en strateeg! Je communiceert helder en toegankelijk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent inhoudelijk betrokken maar weet ook op gezette tijden afstand te nemen om te monitoren. We zoeken een doener, denker en strateeg.

Wat bieden we?

We bieden een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op maximaal 2 jaar verlenging. Arbeidsvoorwaarden in overleg. We zien je graag zo snel mogelijk beginnen!

Procedure

Colourful People begeleidt de procedure. Voor meer informatie over de opgave en de functie kun je contact opnemen met Rick Verhoeven (023-567 10 30 of 06 267 067 57). Je kunt je CV en motivatiebrief uiterlijk 21 januari 2018 sturen naar Colourful People via onze vacaturesite of naar: r.verhoeven@colourfulpeople.nl

De eerste ronde selectiegesprekken staan gepland op donderdag 8 en vrijdag 9 februari a.s. Wij vragen kandidaten hier rekening mee te houden.

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Suzanne Leclaire-Noteborn neemt afscheid van de Federatie Cultuur

Hierbij laten wij u weten dat Suzanne Leclaire-Noteborn afscheid neemt als voorzitter van de Federatie Cultuur.

De Federatie Cultuur heeft onder leiding van Suzanne Leclaire-Noteborn helderheid gekregen in het eigen toekomstperspectief. Zo luidde de opdracht, die we met haar als voorzitter ruim een jaar geleden overeen kwamen. Daarnaast is er de afgelopen periode stevig voortgang geboekt op belangrijke onderwerpen zoals diversiteit, de arbeidsmarktagenda en de intensivering van de lobby van cultuur in een groter speelveld. Met de onlangs uitgesproken intentie om tot bestuurlijke medeverantwoordelijkheid van alle leden zelf over te gaan, is het natuurlijke moment van afscheid gekomen.

Suzanne Leclaire-Noteborn: “Ik ben blij dat er nu een keuze door de leden van de Federatie Cultuur is gemaakt voor een toekomstrichting vanuit commitment en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als we met kunst en cultuur vanuit een gezondere arbeidsmarkt willen bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland, is een sterk, landelijk collectief van werkgevers essentieel. Ik ben dankbaar ook vanuit deze tijdelijke rol te hebben kunnen bijdragen aan het verbinden van de wijsheid, passie en het talent van de betrokkenen voor een duurzame opbrengst. Aan deze missie werk ik verder als ondernemer, voor elke groep die zichzelf op natuurlijke wijze wil vernieuwen.”

Het bestuur en de leden van de Federatie Cultuur spreken waardering uit voor de wijze waarop Suzanne de acht brancheverenigingen heeft geleid en danken haar voor haar inzichten, inspiratie en de versterkte positie van cultuur in het bedrijfsleven, politiek en de grootste lobbyorganisatie van Nederland (VNO-NCW/ MKB-Nederland).

Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector

Minister Bussemaker heeft met grote interesse het adviesrapport ‘Passie gewaardeerd’ in ontvangst genomen.

​De SER en Raad voor Cultuur kom in dit advies met vier oplossingsrichtingen ter verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Het gaat om voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Minister Bussemaker is verheugd over het advies. ‘Het is mooi dat in dit advies concrete oplossingen worden geboden wat er in de sector moet gebeuren’, aldus de minister. ‘Goed dat de sector de bal oppakt, maar ik begrijp dat ook de overheid kan ondersteunen, op financieel of juridische wijze.’

Het advies is tot stand gekomen op verzoek van de sectorale sociale partners, de Federatie Cultuur en de Kunstenbond. ‘Wij voelen ons mede eigenaar van dit onderwerp’, reageerde Suzanne Leclaire-Noteborn, voorzitter van de Federatie Cultuur. Zij was tevens bij de aanbieding aanwezig, net als de Kunstenbond. ‘We nemen zelf de verantwoordelijkheid, de proactieve rol om de arbeidsmarkt te versterken. Dit advies is daarbij baanbrekend.’

Bussemaker: ‘Als de sectorale sociale partners het initiatief nemen, kunnen wij als overheid helpen. Ik hoop dat mijn opvolger de sector politiek gaat steunen en dat het advies echt gebruikt gaat worden. Dan wordt de sector steviger neergezet.’

Passie gewaardeerd: reactie op rapport SER en Raad voor Cultuur

advies-donderdag

 

De Federatie Cultuur is verheugd over de aard en inhoud van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) naar aanleiding van de adviesaanvraag naar oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarkt in de culturele sector, die wij oktober vorig jaar met de Kunstenbond indienden.

Wij waarderen de wijze waarop de SER en Raad voor Cultuur in hun advies de kern van de problematiek in de arbeidsmarkt hebben onderzocht. De Federatie herkent de omschreven problemen, die verband houden met een onbalans tussen vraag en aanbod, de economische crisis en de bezuinigingen vanaf 2010. Tevens erkennen wij de ondernemende en wendbare houding van de sector, maar ook de last die cultuurprofessionals ervaren wanneer zij vanuit hun gedrevenheid werk tegen een te lage vergoeding accepteren.

Het vergroten van de zelfredzaamheid is niet alleen een zaak van de sector zelf, maar ook van het publiek, overheden, ondernemers, organisaties en allen die profijt hebben van de effecten van cultuur. De adviezen, waarin voor de Federatie Cultuur een rol is weggelegd, nemen wij ter harte. De volgende onderwerpen hebben volop onze aandacht.

Landelijk platform
De Federatie Cultuur ziet het belang van een landelijk platform waarin krachten gebundeld worden en de sector met één stem spreekt. Inmiddels hebben wij met Kunsten ’92 en de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) verkennende gesprekken gestart om aan dit landelijke platform invulling te geven. MKB-Nederland ondersteunt de Federatie Cultuur voor de komende twee jaar in deze ambitie.

Integraal werken
Integrale samenwerking met partijen die belang hebben bij de maatschappelijke en economische effecten van onze sector is hard nodig. De Federatie Cultuur heeft dit proactief opgepakt in de aansluiting bij de lobby voor ‘Bruisende Binnensteden’ uit het NL Next Level programma van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, IPO, VNG en de G32.

Ruimte voor onderzoek
De Federatie Cultuur wil experimenteren met de genoemde maatregelen om ervaring op te doen met de meest kansrijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Onderwerpen als een inclusieve sociale dialoog, scholing, borging van een code goed werkgever- en opdrachtgeverschap alsook het onderzoek naar verbreding van cao’s horen hierbij. Met medeneming van de door Kunsten ’92 op te stellen arbeidsmarktagenda, gaan wij hierover verder in gesprek met het veld, het Ministerie van OCW, de Kunstenbond en andere partners.

Tot slot
Om de ontwikkeling van de sector goed te faciliteren, zou de overheid een aantal zaken moeten borgen. Zo is het behoud van de Geefwet, subsidies in het kader van de basisinfrastructuur, lage btw-tarieven, handhaving auteursrecht nodig als basis. Wij zien hierin expliciet de rol en verantwoordelijkheid van de overheid.

Het is voor het eerst dat de sociale partners van een branche een advies hebben aangevraagd bij de SER en Raad voor Cultuur ter versterking van hun eigen sector. Wij zijn zeer verheugd met het resultaat. De Federatie Cultuur heeft met dit advies een stevige agenda in handen waarvoor wij ons met overtuiging gaan inzetten.

Sociale Partners zetten in op duurzame versterking Cultuursector

mirror

De Federatie Cultuur en de Kunstenbond zijn verheugd dat de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur een vervolg geven aan hun verkenning van de arbeidsmarkt van de culturele sector om zo mee te denken over de aanpak van structurele problemen die zich hier voordoen.

Naar aanleiding van de arbeidsmarktverkenning, die de Raad voor Cultuur en de SER in januari op verzoek van minister Bussemaker uitvoerden, stuurden de Federatie Cultuur en Kunstenbond aan beide raden een brief met het verzoek te onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector.

De voortzetting van de verkenning door de SER en Raad voor Cultuur is belangrijk voor het culturele veld, omdat hiermee de specifieke problematiek binnen de sector vanuit een breed economisch perspectief kan worden onderzocht. “De combinatie van dalende werkgelegenheid, een relatief hoge kans op werkloosheid, lage en dalende inkomens, een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers, het vaak niet verzekerd zijn voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en een geringe pensioenopbouw, maakt de positie van werkenden zorgelijk.”*

De verenigde werkgevers/opdrachtgevers en werknemers/zelfstandigen in de culturele sector nemen met hun brief het initiatief om de sector te versterken. De culturele sector loopt voorop in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met dit initiatief wil de sector ook voorop lopen in het vinden van oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en belemmeringen. Hiervoor is een helder beeld nodig van de randvoorwaarden, evenals een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het culturele veld en de overheden.

Verwacht wordt dat de SER en de Raad voor Cultuur hun rapport in het voorjaar van 2017 gereed hebben. De uitkomsten zullen door het veld meegenomen worden in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van den Bunder (bestuurder Kunstenbond, 06-4256253) of
Suzanne Leclaire-Noteborn (voorzitter Federatie Cultuur, 06-29816240).

 

*Algemene conclusie verkenning arbeidsmarkt culturele sector, SER/Raad voor Cultuur, januari 2016.

Meer geld voor meer cultuur

Goed nieuws voor de meer dan 7 miljoen wekelijkse cultuurliefhebbers in Nederland: door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

Vorig jaar juni maakte Bussemaker al bekend dat ze € 18,5 miljoen extra investeert in de culturele sector in de komende periode. Vandaag voegt de bewindsvrouw daar nog eens € 10 miljoen hieraan toe. Het totale bedrag voor de komende periode is dus 28,5 miljoen extra.  Bussemaker komt met het extra geld tegemoet aan ‘het dringende beroep’ van de Raad voor Cultuur om ‘de financiering van de cultuursector op peil te houden’.

Minister Bussemaker: ‘Cultuur is van grote betekenis, en kan wissels omzetten in de levens van mensen. Ik wil iedereen in Nederland in aanraking brengen met kunst en cultuur: van Vlieland tot Heerlen, van Alexander  tot Fatima. Door nog meer te investeren in de culturele sector, komt er een gevarieerd, kwalitatief goed cultuuraanbod voor iedereen in het hele land tot stand.’

Door deze extra investering gaat er in de periode 2017-2020 ruim 389 miljoen euro naar 88 cultuurinstellingen en 6 fondsen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur.  De basisinfrastructuur is opgebouwd met culturele instellingen die een directie subsidie van het rijk ontvangen. De Raad voor Cultuur heeft over de aanvragen van instellingen geadviseerd.

De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten hebben echter in aanloop naar Prinsjesdag aangegeven dat een investering van in totaal € 24 miljoen (in plaats van de op Prinsjesdag bekend gemaakte € 10 miljoen) de cultuursector zou helpen om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen. Daarmee kan de sector zich gedegen voorbereiden op de aangekondigde stelselherziening ná de periode 2017-2020.

 

Ook het veld reageerde op het nieuws dat op Prinsjesdag 2016 werd gepresenteerd:

Persbericht NAPK: lees meer

Perbericht Kunsten ’92: lees meer

Suzanne Leclaire-Noteborn nieuwe voorzitter Federatie Cultuur

De Federatie Cultuur heeft Suzanne Leclaire-Noteborn unaniem benoemd tot voorzitter. Zij treedt in functie per 1 juli 2016.

Suzanne Leclaire-Noteborn

Suzanne Leclaire-Noteborn

Leclaire (41) werkt als zelfstandig adviseur voor de cultuursector, overheid en het bedrijfsleven. Ze was eerder onder meer leidinggevende bij het Ministerie van OCW en directeur-bestuurder van het centrum voor de kunsten Pier K.

“Met Leclaire kiest de FC voor een verbinder die de krachten in het cultuurveld kan bundelen. De kunst- en cultuursector is in transitie en die eendracht is meer dan ooit nodig.” Aldus Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en vice- voorzitter van de FC.

Leclaire volgt Erik Akkermans op, die ruim vier jaar de FC heeft geleid. Onder zijn voorzitterschap nam de FC een belangrijke positie in het verkeer tussen de brancheverenigingen en landelijke partijen waaronder de overheid. “Dankzij Akkermans is de FC een spil in het cultuurbeleid geworden. Zijn inzet heeft de FC op de Haagse kaart gezet” zo stelt Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging en penningmeester van de FC.Akkermans was de trekker van grote projecten op sociaal gebied, zoals het Sectorplan Cultuur en het mobiliteitsproject voor de vanwege bezuinigingen ontslagen werknemers in de cultuur.