FC

Nieuws

Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

De Wet werk en zekerheid, de werkkostenregeling, de Participatiewet en de modernisering van regelingen voor verlof en arbeidstijden. U heeft deze plannen in 2014 allemaal langs zien komen en de invoering is per 2015 een feit. Wat is er allemaal veranderd voor uw vakgebied?

Bron: rendement.nl

Wijziging statuten heeft invloed op ANBI-status

Wijziging statuten heeft invloed op ANBI-status

Op het moment dat uw organisatie besluit de statuten te wijzigen, kan dit van invloed zijn op uw status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit was het geval bij een stichting, die haar statuten zodanig wijzigde, dat haar doelen geen algemeen nut meer dienden. Daarop oordeelde het gerechtshof dat ze geen recht had op de ANBI-status.

Bron: rendement.nl

Hoog tijd voor betere positie van auteurs en artiesten

Hoog tijd voor betere positie van auteurs en artiesten

Jaren hebben auteurs en artiesten erop moeten wachten: een wet die hen beschermt tegen wurgcontracten en die er nu werkelijk lijkt te komen. Hoewel dit voorstel een serieuze stap vooruit is, kan het op punten scherper, vindt Erwin Angad-Gaur, voorzitter van belangenbehartiger Platform Makers.

Bron: sconline.nl

Aanbieding van de concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020

Aanbieding van de concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020

In het Kamerdebat van 15 januari is de adviesaanvraag besproken. Hieronder volgt een kort verslag dat is opgesteld door K’92:
Er is gevraagd inzicht te verschaffen in de gevolgen van bezuinigingen en van herstructurering van het bestel; dat is nodig om een advies uit te kunnen brengen voor volgende cultuurnota. De Raad zou daarbij onafhankelijk van financiële beperkingen vooraf moeten kunnen adviseren wat nodig is, op de langere termijn, maar ook voor de komende periode vanaf 2017.

Lees hier de bijbehorende stukken

 

Veilige eilanden met open deuren

Veilige eilanden met open deuren

Verslag van een verkenning van het theaterveld ten behoeve van de theateropleidingen.

Het kunstvakonderwijs en de culturele arbeidsmarkt hebben een innige relatie. Dekunstopleidingen bereiden talent voor op de beroepspraktijk. Het culturele werkveld neemt het talent op, biedt hen kansen en heeft zelf ook baat bij dit nieuwe talent. Het kunstonderwijs oriënteert zich steeds opnieuw op ontwikkelingen die invloed hebben op het gewenste beroepsprofiel en leidt daaruit nieuwe visie af op dat profiel. De opleidingen volgen daarbij niet simpelweg de vraag vanuit de praktijk. Ze hebben ook de opdracht nieuwe concepten te ontwikkelen waarmee ze soms op de praktijk vooruit lopen. Daarom is de relatie met het werkveld innig, maar ook een tikje ‘gestoord’.

Voor het herijken van de beroepsprofielen is een goed gesprek met het werkveld belangrijk. Om hieraan tegemoet te kunnen komen, stelt de Federatie Cultuur, koepel van brancheorganisaties in cultuur, zich als faciliterende partij op. Een bescheiden subsidie van het Ministerie van OCW maakt dat mogelijk. We zochten naar een nieuwe aanpak: niet de gebruikelijke zaaltjes met de gebruikelijke gespreksaanpak en het terugkerende patroon van bekritiseren (werkveld) en verdedigen (onderwijs). In goed overleg met de theaterscholen stuurden we theaterwetenschapper en journalist Robbert van Heuven op pad om individueel of in kleine kring gesprekken te voeren met partners uit het veld. Het was natuurlijk niet mogelijk iedereen te raadplegen van wie we een waardevolle inbreng konden verwachten. In gezamenlijk overleg maakten we een zo representatief mogelijke selectie. De opdracht was om op basis van de gesprekken een verslag te schrijven dat als advies vanuit de praktijk de theateropleidingen bij het herijken van de opleidingsprofielen houvast zou kunnen bieden.

Download het verslag ‘Veilige eilanden met open deuren’.

Onderzoek praktijk kunstenaarshonorarium

Onderzoek praktijk kunstenaarshonorarium

Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Daaruit is een eerste informatieve inventarisatie van de huidige situatie voortgekomen. BKNL is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Onder honorarium wordt verstaan: vergoeding voor werk ten behoeve van een tentoonstelling, los van een (on)kostenvergoeding. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau APE middels interviews onder musea, presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars en een webenquête onder kunstenaars.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de geënquêteerde beeldend kunstenaars bij tentoonstellingen afspraken maakt over enige vorm van betaling. Dit kan een honorarium betreffen of een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld transport- of verzekeringskosten. In twee derde deel van de gevallen is echter géén sprake van een honorarium. Als er wel een honorarium wordt geboden ligt dat meestal tussen de € 150 en € 3.500, variërend van een honorarium voor één tentoongesteld werk in een groepsexpositie tot een bedrag voor een solotentoonstelling.

In het rapport worden door kunstenaars en musea ook vormen van niet-financiële honorering benoemd. Zichtbaarheid en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. Vooral grotere bekendheid kan leiden tot nieuwe inkomstenbronnen. Eén op de tien kunstenaars zegt hier financieel baat bij te hebben.

Er bestaat in Nederland geen honoreringsrichtlijn of model met een nationale werking. Ieder museum en iedere presentatie-instelling hanteert een eigen honoreringsbeleid. Meer dan de helft van de benaderde kunstinstellingen geeft aan dat zij bereid zijn aan een pilot mee te werken om tot betere afspraken en tot onderlinge afstemming over honorering te komen.

Behalve een inventarisatie van de Nederlandse praktijk schetst het rapport een historisch perspectief en geeft het een beeld van modellen uit het buitenland voor honorering en vergoeding van kunstenaars.

Het rapport Kunstenaarshonoraria is op te vragen via info@mondriaanfonds.nl.

Belastingen: Wat verandert er in 2015 voor ondernemers en werkgevers?

Belastingen: Wat verandert er in 2015 voor ondernemers en werkgevers?

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.
Wilt u weten welke gevolgen de veranderingen van de belastingregels voor u kunnen hebben? U leest het bij Wat verandert er voor u in 2015?

De Staat treft schikking met Stichting de Thuiskopie over thuiskopievergoedingen

De Staat treft schikking met Stichting de Thuiskopie over thuiskopievergoedingen

De Staat en Stichting de Thuiskopie hebben hun geschil beëindigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007-2012. Zij zijn het eens geworden over een door de Staat te betalen schadevergoeding van 33,5 miljoen euro aan Stichting de Thuiskopie. De gerechtelijke procedure die hierover tussen Stichting de Thuiskopie en de Staat loopt, zal worden beëindigd.

Lees meer

Stimuleren persoonlijke ontwikkeling op scholen verbetert sociaaleconomische uitkomsten

Stimuleren persoonlijke ontwikkeling op scholen verbetert sociaaleconomische uitkomsten

In het onderwijs is te weinig aandacht voor de persoonlijke, niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Persoonlijkheid en motivatie zijn belangrijke voorspellers van sociaaleconomische uitkomsten, zoals de kans op een baan, het loon dat iemand verdient en het aantal jaren dat wordt geïnvesteerd in onderwijs.

Lees verder

Creatieve sector goed voor 7 miljoen arbeidsplaatsen

Creatieve sector goed voor 7 miljoen arbeidsplaatsen

De creatieve industrie wordt steeds belangrijker voor de Europese economie. De culturele en creatieve sector is goed voor 7 miljoen banen.

Dat schrijft accountants- en adviesorganisatie EY in een rapport dat dinsdag gepresenteerd wordt in Brussel. Volgens de samenstellers van Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU levert de Europese creatieve industrie een jaarlijkse bijdrage aan de Europese economie van € 535,9 mrd.

Bron: Laatste24.nl

Lees het rapport: Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU

Pagina 3 van 1012345...10...Minst recente »

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553