Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Voormalig Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen

Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Wanneer?

Het ingevulde formulier moeten wij vóór 1 mei 2015 ontvangen. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 binnen zijn, hiervoor komt zo spoedig mogelijk het opgaafformulier beschikbaar.

Voormalige ANBI’s die niet in Nederland gevestigd zijn, hoeven het formulier niet in te vullen.

Bussemaker vraagt advies Raad voor Cultuur over toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur

Bussemaker vraagt advies Raad voor Cultuur over toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. In het eerste deel van haar brief vraagt zij de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die op de langere termijn de vraag naar en het aanbod van cultuur beïnvloeden, zoals de aansluiting van het cultuuraanbod op de vraag van de samenleving, cultuurspreiding en de samenwerking tussen overheden, kwaliteitsoordeel door deskundigen, versterking van de empirische basis van het cultuurbeleid door cijfers over het cultuurbeleid, en andere financieringsvormen.

In het tweede deel stelt zij de Raad, met het oog op de financiering van cultuur in de periode 2017-2020, een aantal specifieke vragen. Bussemaker geeft aan de bijdrage van culturele instellingen aan de samenleving in brede zin te zullen beoordelen, waarbij het in de eerste plaats gaat om de artistieke prestaties maar ook om de maatschappelijke betekenis van cultuur, haar impact op de omgeving en het bereik van nieuw publiek. Bussemaker vraagt de Raad in maart met zijn advies te komen. Voor de zomer zal zij dan haar uitgangspuntenbrief met de uitgangspunten voor de subsidieperiode 2017-2020 en de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen, aan de Tweede Kamer toesturen.

Meer informatie

Inschrijving Leiderschap in Cultuur geopend – informatiemiddag 9 februari a.s.

Inschrijving Leiderschap in Cultuur geopend - informatiemiddag 9 februari a.s.

Leiderschap in Cultuur is een leerprogramma voor professionals in kunst en cultuur. Het stimuleert persoonlijke groei en het bedenken en uitproberen van nieuwe werkwijzen en businessmodellen. Deelnemers worden veertien maanden lang uitgedaagd om hun visie op de sector aan te scherpen en nieuwe verbindingen te leggen met ander cultuurmakers, disciplines en sectoren. LinC wordt aangeboden door de Universiteit Utrecht en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de cultuur.

De eerste lichting heeft inmiddels een certificaat ontvangen, de tweede lichting is goed op weg. Dankzij hun enthousiaste inbreng is LinC niet alleen een leerprogramma, maar ook een netwerk van vernieuwers die samen werken aan een sterke kunst- en cultuursector. U kunt hier deel van uitmaken. Onlangs is de inschrijving voor de derde editie van LinC geopend. Wellicht bent u zelf geïnteresseerd of kent u in uw netwerk of omgeving potentiële deelnemers. Kandidaten kunnen zich tot 1 april 2015 aanmelden, het programma start in september. Op 9 februari vindt in Utrecht een informatiemiddag plaats. Hier kunt u in contact komen met het LinC-team en met eerdere deelnemers.

LinC in het kort:

– Veertig gemotiveerde deelnemers uit de kunst- en cultuursector starten in september met het programma van veertien maanden, naast hun reguliere werkzaamheden.

– Gebalanceerd, breed leerprogramma dat aansluit bij actuele vraagstukken.

– Groeiend netwerk van leiders in de wereld van kunst en cultuur.

– Kosten: € 20.000, waarvan de deelnemer zelf tien procent (€ 2.000) bijdraagt. Het resterende bedrag wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

– Informatiebijeenkomst: maandag 9 februari 13.00-14.00 uur, Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht. Aanmelden graag via info@leiderschapincultuur.nl

Meer informatie vindt u in de bijlage LinC 2015
of op www.leiderschapincultuur.nl.

Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

De Wet werk en zekerheid, de werkkostenregeling, de Participatiewet en de modernisering van regelingen voor verlof en arbeidstijden. U heeft deze plannen in 2014 allemaal langs zien komen en de invoering is per 2015 een feit. Wat is er allemaal veranderd voor uw vakgebied?

Bron: rendement.nl

Wijziging statuten heeft invloed op ANBI-status

Wijziging statuten heeft invloed op ANBI-status

Op het moment dat uw organisatie besluit de statuten te wijzigen, kan dit van invloed zijn op uw status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit was het geval bij een stichting, die haar statuten zodanig wijzigde, dat haar doelen geen algemeen nut meer dienden. Daarop oordeelde het gerechtshof dat ze geen recht had op de ANBI-status.

Bron: rendement.nl

Hoog tijd voor betere positie van auteurs en artiesten

Hoog tijd voor betere positie van auteurs en artiesten

Jaren hebben auteurs en artiesten erop moeten wachten: een wet die hen beschermt tegen wurgcontracten en die er nu werkelijk lijkt te komen. Hoewel dit voorstel een serieuze stap vooruit is, kan het op punten scherper, vindt Erwin Angad-Gaur, voorzitter van belangenbehartiger Platform Makers.

Bron: sconline.nl

Aanbieding van de concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020

Aanbieding van de concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020

In het Kamerdebat van 15 januari is de adviesaanvraag besproken. Hieronder volgt een kort verslag dat is opgesteld door K’92:
Er is gevraagd inzicht te verschaffen in de gevolgen van bezuinigingen en van herstructurering van het bestel; dat is nodig om een advies uit te kunnen brengen voor volgende cultuurnota. De Raad zou daarbij onafhankelijk van financiële beperkingen vooraf moeten kunnen adviseren wat nodig is, op de langere termijn, maar ook voor de komende periode vanaf 2017.

Lees hier de bijbehorende stukken

 

Veilige eilanden met open deuren

Veilige eilanden met open deuren

Verslag van een verkenning van het theaterveld ten behoeve van de theateropleidingen.

Het kunstvakonderwijs en de culturele arbeidsmarkt hebben een innige relatie. Dekunstopleidingen bereiden talent voor op de beroepspraktijk. Het culturele werkveld neemt het talent op, biedt hen kansen en heeft zelf ook baat bij dit nieuwe talent. Het kunstonderwijs oriënteert zich steeds opnieuw op ontwikkelingen die invloed hebben op het gewenste beroepsprofiel en leidt daaruit nieuwe visie af op dat profiel. De opleidingen volgen daarbij niet simpelweg de vraag vanuit de praktijk. Ze hebben ook de opdracht nieuwe concepten te ontwikkelen waarmee ze soms op de praktijk vooruit lopen. Daarom is de relatie met het werkveld innig, maar ook een tikje ‘gestoord’.

Voor het herijken van de beroepsprofielen is een goed gesprek met het werkveld belangrijk. Om hieraan tegemoet te kunnen komen, stelt de Federatie Cultuur, koepel van brancheorganisaties in cultuur, zich als faciliterende partij op. Een bescheiden subsidie van het Ministerie van OCW maakt dat mogelijk. We zochten naar een nieuwe aanpak: niet de gebruikelijke zaaltjes met de gebruikelijke gespreksaanpak en het terugkerende patroon van bekritiseren (werkveld) en verdedigen (onderwijs). In goed overleg met de theaterscholen stuurden we theaterwetenschapper en journalist Robbert van Heuven op pad om individueel of in kleine kring gesprekken te voeren met partners uit het veld. Het was natuurlijk niet mogelijk iedereen te raadplegen van wie we een waardevolle inbreng konden verwachten. In gezamenlijk overleg maakten we een zo representatief mogelijke selectie. De opdracht was om op basis van de gesprekken een verslag te schrijven dat als advies vanuit de praktijk de theateropleidingen bij het herijken van de opleidingsprofielen houvast zou kunnen bieden.

Download het verslag ‘Veilige eilanden met open deuren’.

Onderzoek praktijk kunstenaarshonorarium

Onderzoek praktijk kunstenaarshonorarium

Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Daaruit is een eerste informatieve inventarisatie van de huidige situatie voortgekomen. BKNL is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Onder honorarium wordt verstaan: vergoeding voor werk ten behoeve van een tentoonstelling, los van een (on)kostenvergoeding. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau APE middels interviews onder musea, presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars en een webenquête onder kunstenaars.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de geënquêteerde beeldend kunstenaars bij tentoonstellingen afspraken maakt over enige vorm van betaling. Dit kan een honorarium betreffen of een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld transport- of verzekeringskosten. In twee derde deel van de gevallen is echter géén sprake van een honorarium. Als er wel een honorarium wordt geboden ligt dat meestal tussen de € 150 en € 3.500, variërend van een honorarium voor één tentoongesteld werk in een groepsexpositie tot een bedrag voor een solotentoonstelling.

In het rapport worden door kunstenaars en musea ook vormen van niet-financiële honorering benoemd. Zichtbaarheid en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. Vooral grotere bekendheid kan leiden tot nieuwe inkomstenbronnen. Eén op de tien kunstenaars zegt hier financieel baat bij te hebben.

Er bestaat in Nederland geen honoreringsrichtlijn of model met een nationale werking. Ieder museum en iedere presentatie-instelling hanteert een eigen honoreringsbeleid. Meer dan de helft van de benaderde kunstinstellingen geeft aan dat zij bereid zijn aan een pilot mee te werken om tot betere afspraken en tot onderlinge afstemming over honorering te komen.

Behalve een inventarisatie van de Nederlandse praktijk schetst het rapport een historisch perspectief en geeft het een beeld van modellen uit het buitenland voor honorering en vergoeding van kunstenaars.

Het rapport Kunstenaarshonoraria is op te vragen via info@mondriaanfonds.nl.