FC

Nieuws

Algemene Rekenkamer over cultuurbezuinigingen

Algemene Rekenkamer over cultuurbezuinigingen

De Algemene Rekenkamer onderzoekt in Bezuiniging op cultuur: realisatie en effect in hoeverre er op basis van beschikbare informatie zicht is op de realisatie en de gevolgen van de maatregel Cultuursubsidies uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Verhagen. Deze maatregel moet tot een structurele bezuiniging van 200 miljoen euro leiden.

Het zwaartepunt van de bezuiniging ligt op een herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS), vanaf 2013. De minister van OCW formuleert in het voorjaar van 2015 de uitgangspunten voor de nieuwe vierjarige BIS-periode (2017-2020). Hierbij zou actuele informatie beschikbaar moeten zijn over de gevolgen van de bezuiniging op cultuur en de hiermee samenhangende herinrichting van de BIS. Uit het rapport blijkt dat dit nog niet het geval is. Zo komt informatie over de ontwikkelingen in het rijksgesubsidieerde deel van de sector in 2014 pas beschikbaar in het najaar van 2015. Daarnaast verzamelt de minister van OCW geen informatie over de instellingen die geen rijkssubsidie meer hebben ontvangen sinds de herinrichting van de BIS. Hierdoor is onduidelijk of, en zo ja, hoe deze instellingen het wegvallen van de rijkssubsidie hebben opgevangen. Een van de aanbevelingen aan de minister van OCW is om de interne gegevensbank als open data beschikbaar te maken.

Lees meer

Lees het rapport

Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

Op 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding zoals we die nu kennen vervangen door de transitievergoeding. Om te voorkomen dat werkgevers een dubbele vergoeding moeten betalen in verband met regels uit de lopende cao of een sociaal plan, komt er een overgangsregeling.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Krijgt uw onderneming nu een declaratie binnen van kosten die de werknemer in 2014 heeft gemaakt, dan kunt u die gewoon in de vrije ruimte van 2015 onderbrengen. Voor de loonbelasting – en dus ook de werkkostenregeling – geldt namelijk het zogenoemde kasstelsel.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt doordat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag. De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de aanpassing wordt aangekondigd. Een aanpassing in de uitvoering zorgt ervoor dat werknemers uit kwetsbare groepen meer kans maken op werk, doordat zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.

Bron: Rijksoverheid

Vaste boekenprijs voorlopig gehandhaafd

Vaste boekenprijs voorlopig gehandhaafd

De vaste boekenprijs blijft voorlopig. De wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. In de tussentijd moet de boekenbranche laten zien dat de wet zorgt voor stimulering van het aanbod van minder courante titels.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe cao poppodia en -festivals

Nieuwe cao poppodia en -festivals

FNV KIEM en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia en -festivals (cao-NPF) afgesloten. Deze is ingegaan op 1 januari 2015 en kent een looptijd van twee jaar. Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen structureel met 2 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen de medewerkers van de poppodia een eenmalige uitkering van 500 euro.

De cao is te downloaden van de website caopoppodia.nl

Loon bij aanzegtermijn en transitievergoeding

Loon bij aanzegtermijn en transitievergoeding

Wat exact onder het begrip loon bij de aanzegtermijn en de transitievergoeding wordt bedoeld, is in het Staatsblad gepubliceerd.

Lees het staatsblad

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Voormalig Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen

Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Wanneer?

Het ingevulde formulier moeten wij vóór 1 mei 2015 ontvangen. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 binnen zijn, hiervoor komt zo spoedig mogelijk het opgaafformulier beschikbaar.

Voormalige ANBI’s die niet in Nederland gevestigd zijn, hoeven het formulier niet in te vullen.

Bussemaker vraagt advies Raad voor Cultuur over toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur

Bussemaker vraagt advies Raad voor Cultuur over toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. In het eerste deel van haar brief vraagt zij de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die op de langere termijn de vraag naar en het aanbod van cultuur beïnvloeden, zoals de aansluiting van het cultuuraanbod op de vraag van de samenleving, cultuurspreiding en de samenwerking tussen overheden, kwaliteitsoordeel door deskundigen, versterking van de empirische basis van het cultuurbeleid door cijfers over het cultuurbeleid, en andere financieringsvormen.

In het tweede deel stelt zij de Raad, met het oog op de financiering van cultuur in de periode 2017-2020, een aantal specifieke vragen. Bussemaker geeft aan de bijdrage van culturele instellingen aan de samenleving in brede zin te zullen beoordelen, waarbij het in de eerste plaats gaat om de artistieke prestaties maar ook om de maatschappelijke betekenis van cultuur, haar impact op de omgeving en het bereik van nieuw publiek. Bussemaker vraagt de Raad in maart met zijn advies te komen. Voor de zomer zal zij dan haar uitgangspuntenbrief met de uitgangspunten voor de subsidieperiode 2017-2020 en de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen, aan de Tweede Kamer toesturen.

Meer informatie

Inschrijving Leiderschap in Cultuur geopend – informatiemiddag 9 februari a.s.

Inschrijving Leiderschap in Cultuur geopend - informatiemiddag 9 februari a.s.

Leiderschap in Cultuur is een leerprogramma voor professionals in kunst en cultuur. Het stimuleert persoonlijke groei en het bedenken en uitproberen van nieuwe werkwijzen en businessmodellen. Deelnemers worden veertien maanden lang uitgedaagd om hun visie op de sector aan te scherpen en nieuwe verbindingen te leggen met ander cultuurmakers, disciplines en sectoren. LinC wordt aangeboden door de Universiteit Utrecht en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de cultuur.

De eerste lichting heeft inmiddels een certificaat ontvangen, de tweede lichting is goed op weg. Dankzij hun enthousiaste inbreng is LinC niet alleen een leerprogramma, maar ook een netwerk van vernieuwers die samen werken aan een sterke kunst- en cultuursector. U kunt hier deel van uitmaken. Onlangs is de inschrijving voor de derde editie van LinC geopend. Wellicht bent u zelf geïnteresseerd of kent u in uw netwerk of omgeving potentiële deelnemers. Kandidaten kunnen zich tot 1 april 2015 aanmelden, het programma start in september. Op 9 februari vindt in Utrecht een informatiemiddag plaats. Hier kunt u in contact komen met het LinC-team en met eerdere deelnemers.

LinC in het kort:

– Veertig gemotiveerde deelnemers uit de kunst- en cultuursector starten in september met het programma van veertien maanden, naast hun reguliere werkzaamheden.

– Gebalanceerd, breed leerprogramma dat aansluit bij actuele vraagstukken.

– Groeiend netwerk van leiders in de wereld van kunst en cultuur.

– Kosten: € 20.000, waarvan de deelnemer zelf tien procent (€ 2.000) bijdraagt. Het resterende bedrag wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

– Informatiebijeenkomst: maandag 9 februari 13.00-14.00 uur, Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht. Aanmelden graag via info@leiderschapincultuur.nl

Meer informatie vindt u in de bijlage LinC 2015
of op www.leiderschapincultuur.nl.

Pagina 2 van 1012345...10...Minst recente »

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553