Persbericht: Eerste Kamer neemt Bibliotheekwet aan

Persbericht: Eerste Kamer neemt Bibliotheekwet aan

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg de bibliotheekwet, aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 is deze van kracht.

De bibliotheekwet regelt de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. In deze wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de functies en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen. De digitalisering van de openbare bibliotheken wordt centraal belegd bij Koninklijke Bibliotheek (KB). Naast deze taak krijgt de KB de zorg voor de stelselbewaking en –coördinatie van openbare bibliotheken en de verantwoordelijkheid voor het stelsel van voorzieningen voor mensen met een leesbeperking.

Publieke waarden, vijf functies en maatschappelijke rol
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) vindt het belangrijk dat deze wet er komt. Ondanks dat er geen verplichting voor de gemeente in de wet is opgenomen om een bibliotheek te hebben, biedt de wet aanknopingspunten voor goede en vernieuwende openbare bibliotheken voor de zes miljoen gebruikers in wijken, dorpen en steden in Nederland. De vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen, bieden een goede basis voor vernieuwing van de bibliotheek en de maatschappelijke rol die de bibliotheek vervult.

Kars Veling (voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken):
“Het is heel belangrijk dat de bibliotheekwet er komt, omdat deze waarborgt dat de overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het netwerk van bibliotheken. Er zijn 6 miljoen Nederlanders die de openbare bibliotheek regelmatig gebruiken. 4 miljoen daarvan hebben een bibliotheekpas en 2,2 miljoen bibliotheekleden zijn jonger dan 18 jaar. Samen leggen zij zo’n 70 miljoen bezoeken af aan de bibliotheek. Die mensen weten heel goed wat er te halen is in de bibliotheek. Met deze wet worden de functies die de bibliotheek maatschappelijk vervult bij wet bestendigd.”

Hervorming auteursrecht op zijspoor

Hervorming auteursrecht op zijspoor

Het auteursrecht binnen Nederland gaat voorlopig niet op de schop, ook niet nadat een downloadverbod van kracht werd, na een Europese uitspraak over de Nederlandse zogeheten thuiskopieregeling. Staatsecretaris Fred Teeven wil eerst richtlijnen vanuit Europa afwachten. De nieuw aangetreden eurocommissaris Günther Oettinger (Digitale Economie) komt mogelijk nog dit jaar met voorstellen. Teeven (Veiligheid en Justitie) wil daar niet op vooruit lopen, bleek tijdens een debat met de Tweede Kamer. Als er geen concrete plannen komen of brede steun ontbreekt, zal Nederland niet veel doen, meldt NU in een verslag van de bijeenkomst. De legale alternatieven moeten beter bekend worden, hoewel het illegaal downloaden volgens Teeven afneemt. Een plan om internetters via popups te waarschuwen als ze sites bezoeken waar mogelijk illegale inhoud aangeboden wordt, werd wisselend ontvangen. Teeven gaat met desondanks met partijen in gesprek om te zien hoe haalbaar dat voorstel is. Meer bij NU

Bron: Villamedia

Lees het verslag: Hervorming auteursrecht op een zijspoor

Culturele organisaties in de rode cijfers

Culturele organisaties in de rode cijfers

Uit een inventarisatie van NRC Handelsblad blijkt dat in het eerste jaar van de bezuinigingen op kunstsubsidies zestien grote instellingen, waaronder het Concertgebouworkest, het Nederlands Dans Theater en de Nationale Opera in de rode cijfers zijn beland. NRC Handelsblad bekeek 43 jaarverslagen van orkesten, theatergezelschappen en musea. De musea deden het relatief goed, de podiagezelschappen hebben het wat lastiger. 2013 wordt door de meeste culturele instellingen als een overgangsjaar gezien. Reorganisaties zijn doorgevoerd, maar de effecten van m.n. lagere personeelslasten zullen vooral vanaf dit jaar zichtbaar zijn. Het Residentie Orkest, Toneelgroep Maastricht en De Utrechtse Spelen hebben, door eenmalige tegenvallers, een negatief eigen vermogen.

Bron: Boekman Stichting

Verslag van Kunsten ’92 inzake Begrotingsdebat Cultuur Tweede Kamer op 3 november 2014 + uitslag stemmingen

Verslag van Kunsten ’92 inzake Begrotingsdebat Cultuur Tweede Kamer op 3 november 2014 + uitslag stemmingen

Het cultuurdebat in de Tweede Kamer wordt begin januari 2015 vervolgd. Tijdens het begrotingsdebat op 3 november werd vooruitgeblikt op de nieuwe cultuurnotaperiode. De cultuurwoordvoerders hebben daarbij de wens geuit nauw betrokken te worden bij de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de uitgangspunten voor het cultuurplan 2017 – 2020.

Lees het verslag van Kunsten ’92

 

Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’

Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een landelijke campagne gestart over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Deze Wet is bedoeld om mensen met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten. De campagne richt zich vooral op jongeren via radiospots op 3FM, Sky radio en online advertenties. Het aantal flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar fors toegenomen van 35 procent in 2002 naar 58 procent in 2013.

Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl is te zien wat de nieuwe regels voor tijdelijke contracten, WW en ontslag voor iemand persoonlijk betekenen.

Lees verder

Terugwerking verlies ANBI-status is beperkt

Terugwerking verlies ANBI-status is beperkt

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die niet meer voldoet aan de voorwaarden kan haar ANBI-status met terugwerkende kracht verliezen, maar de inspecteur kan de datum waarop de intrekking van de ANBI-status geldt niet zomaar kiezen. Dit oordeelde Gerechtshof Den Haag onlangs.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Conceptverslag Wetgevingsoverleg OCW begroting 2015 – onderdeel Cultuur

Conceptverslag Wetgevingsoverleg OCW begroting 2015 – onderdeel Cultuur

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:

  • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (34000-VIII);
  • het rapport/de brief van de Algemene Rekenkamer d.d. 14 oktober 2014 houdende aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34000-VIII, nr. 7);
  • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 29 september 2014 houdende de huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008 (32820, nr. 121);
  • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 oktober 2014 inzake het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33400-VIII).

Bekijk de bijlage voor het verslag.

10,5 miljoen via Cultuurkaart

10,5 miljoen via Cultuurkaart

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben in het schooljaar 2013-2014 ruim 10,5 miljoen euro via de CJP Cultuurkaart besteed bij culturele organisaties. Van alle middelbare scholen deed bijna 72 procent mee. Het ministerie van OCW draagt per leerling 5 euro bij. Scholen mogen zelf beslissen of ze daar nog eens 10 euro per leerling bovenop leggen. Theaterbezoek is met 30 procent het meest populair. Minister Bussemaker trekt tot 2023 jaarlijks bijna vijf miljoen euro uit voor de Cultuurkaart.

Bron: de Volkskrant

Standaard antwoord op vragen Reprorecht (korte en langere versie)

Standaard antwoord op vragen Reprorecht (korte en langere versie)

In de Commissie Auteursrecht (CAR) van 16 oktober jl. kwam naar voren dat er bij diverse branches en de koepels af en toe vragen over Reprorecht binnenkomen n.a.v. de nieuwe factuur. Die gaan merendeel over wel/geen fraude, waarom een nieuwe regeling, is reprorecht echt en variaties daarop.

De koepels hebben een kort en een langer standaard antwoord gemaakt en dat past bij vrijwel alle tot nu toe ontvangen vragen en (boze) mails. Toegezegd is de twee versies aan de CAR te sturen.

De korte (direct hieronder) geeft aan wat er veranderd is.

De lange versie daaronder is bedoeld voor mensen die reprorecht niet kennen, niet vertrouwen en geeft meer algemene uitleg plus een korte toelichting op de nieuwe regeling.

Lees hier de uitleg.