FC

Nieuws

Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’

Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een landelijke campagne gestart over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Deze Wet is bedoeld om mensen met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten. De campagne richt zich vooral op jongeren via radiospots op 3FM, Sky radio en online advertenties. Het aantal flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar fors toegenomen van 35 procent in 2002 naar 58 procent in 2013.

Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl is te zien wat de nieuwe regels voor tijdelijke contracten, WW en ontslag voor iemand persoonlijk betekenen.

Lees verder

Terugwerking verlies ANBI-status is beperkt

Terugwerking verlies ANBI-status is beperkt

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die niet meer voldoet aan de voorwaarden kan haar ANBI-status met terugwerkende kracht verliezen, maar de inspecteur kan de datum waarop de intrekking van de ANBI-status geldt niet zomaar kiezen. Dit oordeelde Gerechtshof Den Haag onlangs.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Conceptverslag Wetgevingsoverleg OCW begroting 2015 – onderdeel Cultuur

Conceptverslag Wetgevingsoverleg OCW begroting 2015 – onderdeel Cultuur

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:

  • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (34000-VIII);
  • het rapport/de brief van de Algemene Rekenkamer d.d. 14 oktober 2014 houdende aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34000-VIII, nr. 7);
  • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 29 september 2014 houdende de huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008 (32820, nr. 121);
  • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 oktober 2014 inzake het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33400-VIII).

Bekijk de bijlage voor het verslag.

10,5 miljoen via Cultuurkaart

10,5 miljoen via Cultuurkaart

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben in het schooljaar 2013-2014 ruim 10,5 miljoen euro via de CJP Cultuurkaart besteed bij culturele organisaties. Van alle middelbare scholen deed bijna 72 procent mee. Het ministerie van OCW draagt per leerling 5 euro bij. Scholen mogen zelf beslissen of ze daar nog eens 10 euro per leerling bovenop leggen. Theaterbezoek is met 30 procent het meest populair. Minister Bussemaker trekt tot 2023 jaarlijks bijna vijf miljoen euro uit voor de Cultuurkaart.

Bron: de Volkskrant

Kamerbrief over impuls cultuuronderwijs

Kamerbrief over impuls cultuuronderwijs

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Lees deze brief

Standaard antwoord op vragen Reprorecht (korte en langere versie)

Standaard antwoord op vragen Reprorecht (korte en langere versie)

In de Commissie Auteursrecht (CAR) van 16 oktober jl. kwam naar voren dat er bij diverse branches en de koepels af en toe vragen over Reprorecht binnenkomen n.a.v. de nieuwe factuur. Die gaan merendeel over wel/geen fraude, waarom een nieuwe regeling, is reprorecht echt en variaties daarop.

De koepels hebben een kort en een langer standaard antwoord gemaakt en dat past bij vrijwel alle tot nu toe ontvangen vragen en (boze) mails. Toegezegd is de twee versies aan de CAR te sturen.

De korte (direct hieronder) geeft aan wat er veranderd is.

De lange versie daaronder is bedoeld voor mensen die reprorecht niet kennen, niet vertrouwen en geeft meer algemene uitleg plus een korte toelichting op de nieuwe regeling.

Lees hier de uitleg.

Behandeling Wetsvoorstel Vpb-overheidsondernemingen – Verslag Tweede Kamer

Behandeling Wetsvoorstel Vpb-overheidsondernemingen - Verslag Tweede Kamer

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel “Wijziging Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen”, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel voor het einde van het jaar wordt aangenomen en dan per 1 januari 2016 in werking treedt.

Lees hier de verslaglegging van de behandeling van het wetsvoorstel.

Federatie Cultuur blij met impuls muziekeducatie

Federatie Cultuur blij met impuls muziekeducatie

De Federatie Cultuur, koepel van branche- en werkgeversverenigingen in de cultuursector, is blij met de impuls die het kabinet wil geven aan de muziekeducatie aan kinderen. Die impuls is een duidelijk teken dat de politiek het belang van kunst en cultuur, in het bijzonder de actieve muziekbeoefening, inziet. Het gebaar sluit aan bij de behoefte die maatschappelijk en politiek kenbaar is gemaakt. We zijn er blij mee en werken vanuit onze professionele achtergronden er graag aan mee om het tot een succes te maken.

Er vallen een paar zaken op. Zoals deze:

–          de bewindslieden van OCW zetten sterk in op samenwerking met lokale instellingen en verenigingen en dat ervaren wij als positief. Op lokale schaal zijn met name de centra voor de kunsten, maar daarnaast ook de bibliotheken, podia en musea steeds actiever in de cultuureducatie. Het zou een gemiste kans zijn geweest als voorbij werd gegaan aan de bestaande infrastructuur.

–          Des te belangrijker is een breed offensief voor behoud van die lokale culturele infrastructuur. Cultuureducatie wordt lastig als gemeenten hun bestaande voorzieningen verwaarlozen of zelfs sluiten. De intentie moet zijn dat Rijk, provincies en gemeenten elkaars beleid versterken en ondersteunen.

–          De bewindslieden zetten ook sterk in op financiering in samenwerking met particuliere organisaties. Dat sluit aan bij de groeiende trend om een einde te maken aan een te markant onderscheid tussen de gesubsidieerde cultuur en overheidsverantwoordelijkheid enerzijds en de particuliere en niet-gesubsidieerde wereld anderzijds.

De bij de FC aangesloten organisaties zullen hun leden oproepen om zich, waar dat relevant is, stevig in te zetten en bij te dragen aan deze nieuwe impuls voor de cultuureducatie. Er is al veel in gang gezet in de samenwerking tussen onderwijs en cultuurinstellingen en op die weg gaan we graag verder.

Download hier het volledige persbericht

Wetsvoorstel Vpb-overheidsondernemingen – Verslag Tweede Kamer

Wetsvoorstel Vpb-overheidsondernemingen - Verslag Tweede Kamer

Ter informatie hierbij het verslag dat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Vpb overheidsondernemingen heeft uitgebracht. Het verslag geeft het beeld dat de Kamer het wetsvoorstel vooral beoordeelt vanuit de invalshoek van de administratieve lasten voor overheden. Er worden veel vragen gesteld over uitvoeringsaspecten. NB. o.a. de (verwachte) vraag naar een lijst van overheidsactiviteiten.

 

Verslag KNAW debat over openbare bibliotheken

Verslag KNAW debat over openbare bibliotheken

Hoe zien openbare bibliotheken hun toekomst? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de discussiemiddag van de Boekmanstichting en de KNAW op 7 oktober in hetTrippenhuis te Amsterdam. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen brengen voor de openbare bibliotheken ingrijpende veranderingen met zich mee. Ook de invoering van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, die in januari van kracht wordt, zal gevolgen hebben. De overheid stuurt aan op samenwerking. Welke rol spelen partnerschappen hierbij en wat kan de culturele sector hiervan leren? Na inleidingen door drie gastsprekers volgde een debat met  vertegenwoordigers van bibliotheken onder leiding van voorzitter Kitty Zijlmans.

Lees verder (Bron: Boekmanstichting)

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553