Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

Op 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding zoals we die nu kennen vervangen door de transitievergoeding. Om te voorkomen dat werkgevers een dubbele vergoeding moeten betalen in verband met regels uit de lopende cao of een sociaal plan, komt er een overgangsregeling.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Krijgt uw onderneming nu een declaratie binnen van kosten die de werknemer in 2014 heeft gemaakt, dan kunt u die gewoon in de vrije ruimte van 2015 onderbrengen. Voor de loonbelasting – en dus ook de werkkostenregeling – geldt namelijk het zogenoemde kasstelsel.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt doordat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag. De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de aanpassing wordt aangekondigd. Een aanpassing in de uitvoering zorgt ervoor dat werknemers uit kwetsbare groepen meer kans maken op werk, doordat zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe cao poppodia en -festivals

Nieuwe cao poppodia en -festivals

FNV KIEM en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia en -festivals (cao-NPF) afgesloten. Deze is ingegaan op 1 januari 2015 en kent een looptijd van twee jaar. Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen structureel met 2 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen de medewerkers van de poppodia een eenmalige uitkering van 500 euro.

De cao is te downloaden van de website caopoppodia.nl

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Voormalig Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen

Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Wanneer?

Het ingevulde formulier moeten wij vóór 1 mei 2015 ontvangen. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 binnen zijn, hiervoor komt zo spoedig mogelijk het opgaafformulier beschikbaar.

Voormalige ANBI’s die niet in Nederland gevestigd zijn, hoeven het formulier niet in te vullen.

Bussemaker vraagt advies Raad voor Cultuur over toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur

Bussemaker vraagt advies Raad voor Cultuur over toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. In het eerste deel van haar brief vraagt zij de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die op de langere termijn de vraag naar en het aanbod van cultuur beïnvloeden, zoals de aansluiting van het cultuuraanbod op de vraag van de samenleving, cultuurspreiding en de samenwerking tussen overheden, kwaliteitsoordeel door deskundigen, versterking van de empirische basis van het cultuurbeleid door cijfers over het cultuurbeleid, en andere financieringsvormen.

In het tweede deel stelt zij de Raad, met het oog op de financiering van cultuur in de periode 2017-2020, een aantal specifieke vragen. Bussemaker geeft aan de bijdrage van culturele instellingen aan de samenleving in brede zin te zullen beoordelen, waarbij het in de eerste plaats gaat om de artistieke prestaties maar ook om de maatschappelijke betekenis van cultuur, haar impact op de omgeving en het bereik van nieuw publiek. Bussemaker vraagt de Raad in maart met zijn advies te komen. Voor de zomer zal zij dan haar uitgangspuntenbrief met de uitgangspunten voor de subsidieperiode 2017-2020 en de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen, aan de Tweede Kamer toesturen.

Meer informatie

Inschrijving Leiderschap in Cultuur geopend – informatiemiddag 9 februari a.s.

Inschrijving Leiderschap in Cultuur geopend - informatiemiddag 9 februari a.s.

Leiderschap in Cultuur is een leerprogramma voor professionals in kunst en cultuur. Het stimuleert persoonlijke groei en het bedenken en uitproberen van nieuwe werkwijzen en businessmodellen. Deelnemers worden veertien maanden lang uitgedaagd om hun visie op de sector aan te scherpen en nieuwe verbindingen te leggen met ander cultuurmakers, disciplines en sectoren. LinC wordt aangeboden door de Universiteit Utrecht en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de cultuur.

De eerste lichting heeft inmiddels een certificaat ontvangen, de tweede lichting is goed op weg. Dankzij hun enthousiaste inbreng is LinC niet alleen een leerprogramma, maar ook een netwerk van vernieuwers die samen werken aan een sterke kunst- en cultuursector. U kunt hier deel van uitmaken. Onlangs is de inschrijving voor de derde editie van LinC geopend. Wellicht bent u zelf geïnteresseerd of kent u in uw netwerk of omgeving potentiële deelnemers. Kandidaten kunnen zich tot 1 april 2015 aanmelden, het programma start in september. Op 9 februari vindt in Utrecht een informatiemiddag plaats. Hier kunt u in contact komen met het LinC-team en met eerdere deelnemers.

LinC in het kort:

– Veertig gemotiveerde deelnemers uit de kunst- en cultuursector starten in september met het programma van veertien maanden, naast hun reguliere werkzaamheden.

– Gebalanceerd, breed leerprogramma dat aansluit bij actuele vraagstukken.

– Groeiend netwerk van leiders in de wereld van kunst en cultuur.

– Kosten: € 20.000, waarvan de deelnemer zelf tien procent (€ 2.000) bijdraagt. Het resterende bedrag wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

– Informatiebijeenkomst: maandag 9 februari 13.00-14.00 uur, Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht. Aanmelden graag via info@leiderschapincultuur.nl

Meer informatie vindt u in de bijlage LinC 2015
of op www.leiderschapincultuur.nl.

Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

De Wet werk en zekerheid, de werkkostenregeling, de Participatiewet en de modernisering van regelingen voor verlof en arbeidstijden. U heeft deze plannen in 2014 allemaal langs zien komen en de invoering is per 2015 een feit. Wat is er allemaal veranderd voor uw vakgebied?

Bron: rendement.nl