FC

Nieuws

Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en FNV-Kiem luiden de noodklok

Federatie Cultuur, Kunsten '92 en FNV-Kiem luiden de noodklok

Op 23 november 2015 stuurde de Federatie Cultuur – tezamen met Kunsten ’92 en FNV-Kiem – een noodkreet naar de Tweede Kamerleden die op maandag 30 november vergaderen over de cultuurbegroting.

In de brief wordt vastgesteld dat met het huidige beleid en het huidige budget de culturele infrastructuur verder zal inkrimpen en nieuwe generaties minder kansen zullen krijgen zich te ontwikkelen. De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en FNV-Kiem vragen de Tweede Kamerleden om met een brede en realistische blik naar de culturele sector te kijken en een aantal knelpunten op te lossen  voordat de sector nog verder afkalft.

Download de brief: Gezamenlijke brief Cultuurbegroting 23 nov 2015

N.B. In de NRC verscheen ook een artikel naar aanleiding van de brief. Dit artikel is via deze link op de website van de NRC terug te vinden.

 

BTW plan is hoge prijs voor cultuur

BTW plan is hoge prijs voor cultuur

De cultuursector maakt zich grote zorgen over het uitgelekte plannen van het kabinet om de btw te verhogen. Theatervoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, boeken, beeldende kunst, muzieklessen et cetera worden flink duurder als het aan het kabinet ligt.

“Dit is fnuikend voor het ondernemerschap in de cultuursector.” Aldus Erik Akkermans, voorzitter van de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). “Na grote bezuinigingen zijn culturele instellingen scherpe prijzen gaan vragen. Dat het kabinet dit nu extra gaat belasten vinden we onbegrijpelijk. Zo prijzen we ons uit de markt.”

Een exact getal wat dit de cultuursector kost heeft de FC nog niet. Akkermans: “Maar alleen al voor podia en musea ramen we het voorlopig op minimaal 30 miljoen, ruim meer dan de 18 miljoen die minister Bussemaker voor cultuur vrijmaakt.”

De FC sluit zich aan bij de acties van MKB Nederland. Ook treedt de FC in overleg met minister Bussemaker over te nemen stappen.

Algemene Rekenkamer over cultuurbezuinigingen

Algemene Rekenkamer over cultuurbezuinigingen

De Algemene Rekenkamer onderzoekt in Bezuiniging op cultuur: realisatie en effect in hoeverre er op basis van beschikbare informatie zicht is op de realisatie en de gevolgen van de maatregel Cultuursubsidies uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Verhagen. Deze maatregel moet tot een structurele bezuiniging van 200 miljoen euro leiden.

Het zwaartepunt van de bezuiniging ligt op een herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS), vanaf 2013. De minister van OCW formuleert in het voorjaar van 2015 de uitgangspunten voor de nieuwe vierjarige BIS-periode (2017-2020). Hierbij zou actuele informatie beschikbaar moeten zijn over de gevolgen van de bezuiniging op cultuur en de hiermee samenhangende herinrichting van de BIS. Uit het rapport blijkt dat dit nog niet het geval is. Zo komt informatie over de ontwikkelingen in het rijksgesubsidieerde deel van de sector in 2014 pas beschikbaar in het najaar van 2015. Daarnaast verzamelt de minister van OCW geen informatie over de instellingen die geen rijkssubsidie meer hebben ontvangen sinds de herinrichting van de BIS. Hierdoor is onduidelijk of, en zo ja, hoe deze instellingen het wegvallen van de rijkssubsidie hebben opgevangen. Een van de aanbevelingen aan de minister van OCW is om de interne gegevensbank als open data beschikbaar te maken.

Lees meer

Lees het rapport

Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

Op 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding zoals we die nu kennen vervangen door de transitievergoeding. Om te voorkomen dat werkgevers een dubbele vergoeding moeten betalen in verband met regels uit de lopende cao of een sociaal plan, komt er een overgangsregeling.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Krijgt uw onderneming nu een declaratie binnen van kosten die de werknemer in 2014 heeft gemaakt, dan kunt u die gewoon in de vrije ruimte van 2015 onderbrengen. Voor de loonbelasting – en dus ook de werkkostenregeling – geldt namelijk het zogenoemde kasstelsel.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt doordat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag. De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de aanpassing wordt aangekondigd. Een aanpassing in de uitvoering zorgt ervoor dat werknemers uit kwetsbare groepen meer kans maken op werk, doordat zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.

Bron: Rijksoverheid

Vaste boekenprijs voorlopig gehandhaafd

Vaste boekenprijs voorlopig gehandhaafd

De vaste boekenprijs blijft voorlopig. De wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. In de tussentijd moet de boekenbranche laten zien dat de wet zorgt voor stimulering van het aanbod van minder courante titels.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe cao poppodia en -festivals

Nieuwe cao poppodia en -festivals

FNV KIEM en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia en -festivals (cao-NPF) afgesloten. Deze is ingegaan op 1 januari 2015 en kent een looptijd van twee jaar. Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen structureel met 2 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen de medewerkers van de poppodia een eenmalige uitkering van 500 euro.

De cao is te downloaden van de website caopoppodia.nl

Loon bij aanzegtermijn en transitievergoeding

Loon bij aanzegtermijn en transitievergoeding

Wat exact onder het begrip loon bij de aanzegtermijn en de transitievergoeding wordt bedoeld, is in het Staatsblad gepubliceerd.

Lees het staatsblad

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Voormalig Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen

Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Wanneer?

Het ingevulde formulier moeten wij vóór 1 mei 2015 ontvangen. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 binnen zijn, hiervoor komt zo spoedig mogelijk het opgaafformulier beschikbaar.

Voormalige ANBI’s die niet in Nederland gevestigd zijn, hoeven het formulier niet in te vullen.

Pagina 2 van 1012345...10...Minst recente »

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553