Kamerbrief over rapport Cultuur in beeld 2014

Kamerbrief over rapport Cultuur in beeld 2014

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het rapport Cultuur in Beeld 2014. De publicatie schetst een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen en beschrijft hoe burgers, culturele instellingen en overheden daarop reageren.

Bron en meer info: Rijksoverheid

Cultuur in Beeld 2014

Cultuur in Beeld 2014

Cultuur in Beeld is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie beidt een overzicht van cijfers over de cultuursector en een duiding van belangrijke ontwikkelingen. De uitgave van 2014 richt zich op een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen en beschrijft hoe burgers, culturele instellingen en overheden daarop reageren.

Bron: Rijksoverheid

Cultuurindex.nl nu online!

Cultuurindex.nl nu online!

Cultuur, cijfers en trends: de Cultuurindex is online! Van museumbezoek tot vrijwilligersaantallen, van cultuursubsidies tot de omzet van creatieve industrie. De meest actuele cultuurcijfers zijn vanaf nu 24 uur per dag te raadplegen op de website van de Cultuurindex Nederland. Bezoekers kunnen op de website naar eigen wens indicatoren selecteren om zo een relevant beeld van een sector te verkrijgen, of informatie te vergaren voor onderzoek. Op de website staan vijf sectoren uitgelicht: film, beeldende kunsten, erfgoed, podiumkunsten en boeken.
De Cultuurindex Nederland, geïnitieerd door de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau, geeft belangrijke inzichten in consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector, en over maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. De index brengt al het beschikbare cijfermateriaal uit de culturele sector samen en toont hiermee ontwikkelingen over een langere termijn in onderlinge samenhang. Zo wordt het voor iedereen in één oogopslag duidelijk hoe het is gesteld met de vitaliteit van de cultuur in ons land. Bekijk de website!

Persbericht: Eerste Kamer neemt Bibliotheekwet aan

Persbericht: Eerste Kamer neemt Bibliotheekwet aan

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg de bibliotheekwet, aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 is deze van kracht.

De bibliotheekwet regelt de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. In deze wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de functies en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen. De digitalisering van de openbare bibliotheken wordt centraal belegd bij Koninklijke Bibliotheek (KB). Naast deze taak krijgt de KB de zorg voor de stelselbewaking en –coördinatie van openbare bibliotheken en de verantwoordelijkheid voor het stelsel van voorzieningen voor mensen met een leesbeperking.

Publieke waarden, vijf functies en maatschappelijke rol
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) vindt het belangrijk dat deze wet er komt. Ondanks dat er geen verplichting voor de gemeente in de wet is opgenomen om een bibliotheek te hebben, biedt de wet aanknopingspunten voor goede en vernieuwende openbare bibliotheken voor de zes miljoen gebruikers in wijken, dorpen en steden in Nederland. De vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen, bieden een goede basis voor vernieuwing van de bibliotheek en de maatschappelijke rol die de bibliotheek vervult.

Kars Veling (voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken):
“Het is heel belangrijk dat de bibliotheekwet er komt, omdat deze waarborgt dat de overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het netwerk van bibliotheken. Er zijn 6 miljoen Nederlanders die de openbare bibliotheek regelmatig gebruiken. 4 miljoen daarvan hebben een bibliotheekpas en 2,2 miljoen bibliotheekleden zijn jonger dan 18 jaar. Samen leggen zij zo’n 70 miljoen bezoeken af aan de bibliotheek. Die mensen weten heel goed wat er te halen is in de bibliotheek. Met deze wet worden de functies die de bibliotheek maatschappelijk vervult bij wet bestendigd.”

Hervorming auteursrecht op zijspoor

Hervorming auteursrecht op zijspoor

Het auteursrecht binnen Nederland gaat voorlopig niet op de schop, ook niet nadat een downloadverbod van kracht werd, na een Europese uitspraak over de Nederlandse zogeheten thuiskopieregeling. Staatsecretaris Fred Teeven wil eerst richtlijnen vanuit Europa afwachten. De nieuw aangetreden eurocommissaris Günther Oettinger (Digitale Economie) komt mogelijk nog dit jaar met voorstellen. Teeven (Veiligheid en Justitie) wil daar niet op vooruit lopen, bleek tijdens een debat met de Tweede Kamer. Als er geen concrete plannen komen of brede steun ontbreekt, zal Nederland niet veel doen, meldt NU in een verslag van de bijeenkomst. De legale alternatieven moeten beter bekend worden, hoewel het illegaal downloaden volgens Teeven afneemt. Een plan om internetters via popups te waarschuwen als ze sites bezoeken waar mogelijk illegale inhoud aangeboden wordt, werd wisselend ontvangen. Teeven gaat met desondanks met partijen in gesprek om te zien hoe haalbaar dat voorstel is. Meer bij NU

Bron: Villamedia

Lees het verslag: Hervorming auteursrecht op een zijspoor

Culturele organisaties in de rode cijfers

Culturele organisaties in de rode cijfers

Uit een inventarisatie van NRC Handelsblad blijkt dat in het eerste jaar van de bezuinigingen op kunstsubsidies zestien grote instellingen, waaronder het Concertgebouworkest, het Nederlands Dans Theater en de Nationale Opera in de rode cijfers zijn beland. NRC Handelsblad bekeek 43 jaarverslagen van orkesten, theatergezelschappen en musea. De musea deden het relatief goed, de podiagezelschappen hebben het wat lastiger. 2013 wordt door de meeste culturele instellingen als een overgangsjaar gezien. Reorganisaties zijn doorgevoerd, maar de effecten van m.n. lagere personeelslasten zullen vooral vanaf dit jaar zichtbaar zijn. Het Residentie Orkest, Toneelgroep Maastricht en De Utrechtse Spelen hebben, door eenmalige tegenvallers, een negatief eigen vermogen.

Bron: Boekman Stichting

Verslag van Kunsten ’92 inzake Begrotingsdebat Cultuur Tweede Kamer op 3 november 2014 + uitslag stemmingen

Verslag van Kunsten ’92 inzake Begrotingsdebat Cultuur Tweede Kamer op 3 november 2014 + uitslag stemmingen

Het cultuurdebat in de Tweede Kamer wordt begin januari 2015 vervolgd. Tijdens het begrotingsdebat op 3 november werd vooruitgeblikt op de nieuwe cultuurnotaperiode. De cultuurwoordvoerders hebben daarbij de wens geuit nauw betrokken te worden bij de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de uitgangspunten voor het cultuurplan 2017 – 2020.

Lees het verslag van Kunsten ’92

 

Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’

Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een landelijke campagne gestart over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Deze Wet is bedoeld om mensen met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten. De campagne richt zich vooral op jongeren via radiospots op 3FM, Sky radio en online advertenties. Het aantal flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar fors toegenomen van 35 procent in 2002 naar 58 procent in 2013.

Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl is te zien wat de nieuwe regels voor tijdelijke contracten, WW en ontslag voor iemand persoonlijk betekenen.

Lees verder