advies-donderdag

 

De Federatie Cultuur is verheugd over de aard en inhoud van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) naar aanleiding van de adviesaanvraag naar oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarkt in de culturele sector, die wij oktober vorig jaar met de Kunstenbond indienden.

Wij waarderen de wijze waarop de SER en Raad voor Cultuur in hun advies de kern van de problematiek in de arbeidsmarkt hebben onderzocht. De Federatie herkent de omschreven problemen, die verband houden met een onbalans tussen vraag en aanbod, de economische crisis en de bezuinigingen vanaf 2010. Tevens erkennen wij de ondernemende en wendbare houding van de sector, maar ook de last die cultuurprofessionals ervaren wanneer zij vanuit hun gedrevenheid werk tegen een te lage vergoeding accepteren.

Het vergroten van de zelfredzaamheid is niet alleen een zaak van de sector zelf, maar ook van het publiek, overheden, ondernemers, organisaties en allen die profijt hebben van de effecten van cultuur. De adviezen, waarin voor de Federatie Cultuur een rol is weggelegd, nemen wij ter harte. De volgende onderwerpen hebben volop onze aandacht.

Landelijk platform
De Federatie Cultuur ziet het belang van een landelijk platform waarin krachten gebundeld worden en de sector met één stem spreekt. Inmiddels hebben wij met Kunsten ’92 en de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) verkennende gesprekken gestart om aan dit landelijke platform invulling te geven. MKB-Nederland ondersteunt de Federatie Cultuur voor de komende twee jaar in deze ambitie.

Integraal werken
Integrale samenwerking met partijen die belang hebben bij de maatschappelijke en economische effecten van onze sector is hard nodig. De Federatie Cultuur heeft dit proactief opgepakt in de aansluiting bij de lobby voor ‘Bruisende Binnensteden’ uit het NL Next Level programma van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, IPO, VNG en de G32.

Ruimte voor onderzoek
De Federatie Cultuur wil experimenteren met de genoemde maatregelen om ervaring op te doen met de meest kansrijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Onderwerpen als een inclusieve sociale dialoog, scholing, borging van een code goed werkgever- en opdrachtgeverschap alsook het onderzoek naar verbreding van cao’s horen hierbij. Met medeneming van de door Kunsten ’92 op te stellen arbeidsmarktagenda, gaan wij hierover verder in gesprek met het veld, het Ministerie van OCW, de Kunstenbond en andere partners.

Tot slot
Om de ontwikkeling van de sector goed te faciliteren, zou de overheid een aantal zaken moeten borgen. Zo is het behoud van de Geefwet, subsidies in het kader van de basisinfrastructuur, lage btw-tarieven, handhaving auteursrecht nodig als basis. Wij zien hierin expliciet de rol en verantwoordelijkheid van de overheid.

Het is voor het eerst dat de sociale partners van een branche een advies hebben aangevraagd bij de SER en Raad voor Cultuur ter versterking van hun eigen sector. Wij zijn zeer verheugd met het resultaat. De Federatie Cultuur heeft met dit advies een stevige agenda in handen waarvoor wij ons met overtuiging gaan inzetten.