FC

Persbericht

Passie gewaardeerd: reactie op rapport SER en Raad voor Cultuur

advies-donderdag

 

De Federatie Cultuur is verheugd over de aard en inhoud van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) naar aanleiding van de adviesaanvraag naar oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarkt in de culturele sector, die wij oktober vorig jaar met de Kunstenbond indienden.

Wij waarderen de wijze waarop de SER en Raad voor Cultuur in hun advies de kern van de problematiek in de arbeidsmarkt hebben onderzocht. De Federatie herkent de omschreven problemen, die verband houden met een onbalans tussen vraag en aanbod, de economische crisis en de bezuinigingen vanaf 2010. Tevens erkennen wij de ondernemende en wendbare houding van de sector, maar ook de last die cultuurprofessionals ervaren wanneer zij vanuit hun gedrevenheid werk tegen een te lage vergoeding accepteren.

Het vergroten van de zelfredzaamheid is niet alleen een zaak van de sector zelf, maar ook van het publiek, overheden, ondernemers, organisaties en allen die profijt hebben van de effecten van cultuur. De adviezen, waarin voor de Federatie Cultuur een rol is weggelegd, nemen wij ter harte. De volgende onderwerpen hebben volop onze aandacht.

Landelijk platform
De Federatie Cultuur ziet het belang van een landelijk platform waarin krachten gebundeld worden en de sector met één stem spreekt. Inmiddels hebben wij met Kunsten ’92 en de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) verkennende gesprekken gestart om aan dit landelijke platform invulling te geven. MKB-Nederland ondersteunt de Federatie Cultuur voor de komende twee jaar in deze ambitie.

Integraal werken
Integrale samenwerking met partijen die belang hebben bij de maatschappelijke en economische effecten van onze sector is hard nodig. De Federatie Cultuur heeft dit proactief opgepakt in de aansluiting bij de lobby voor ‘Bruisende Binnensteden’ uit het NL Next Level programma van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, IPO, VNG en de G32.

Ruimte voor onderzoek
De Federatie Cultuur wil experimenteren met de genoemde maatregelen om ervaring op te doen met de meest kansrijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Onderwerpen als een inclusieve sociale dialoog, scholing, borging van een code goed werkgever- en opdrachtgeverschap alsook het onderzoek naar verbreding van cao’s horen hierbij. Met medeneming van de door Kunsten ’92 op te stellen arbeidsmarktagenda, gaan wij hierover verder in gesprek met het veld, het Ministerie van OCW, de Kunstenbond en andere partners.

Tot slot
Om de ontwikkeling van de sector goed te faciliteren, zou de overheid een aantal zaken moeten borgen. Zo is het behoud van de Geefwet, subsidies in het kader van de basisinfrastructuur, lage btw-tarieven, handhaving auteursrecht nodig als basis. Wij zien hierin expliciet de rol en verantwoordelijkheid van de overheid.

Het is voor het eerst dat de sociale partners van een branche een advies hebben aangevraagd bij de SER en Raad voor Cultuur ter versterking van hun eigen sector. Wij zijn zeer verheugd met het resultaat. De Federatie Cultuur heeft met dit advies een stevige agenda in handen waarvoor wij ons met overtuiging gaan inzetten.

Sociale Partners zetten in op duurzame versterking Cultuursector

mirror

De Federatie Cultuur en de Kunstenbond zijn verheugd dat de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur een vervolg geven aan hun verkenning van de arbeidsmarkt van de culturele sector om zo mee te denken over de aanpak van structurele problemen die zich hier voordoen.

Naar aanleiding van de arbeidsmarktverkenning, die de Raad voor Cultuur en de SER in januari op verzoek van minister Bussemaker uitvoerden, stuurden de Federatie Cultuur en Kunstenbond aan beide raden een brief met het verzoek te onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector.

De voortzetting van de verkenning door de SER en Raad voor Cultuur is belangrijk voor het culturele veld, omdat hiermee de specifieke problematiek binnen de sector vanuit een breed economisch perspectief kan worden onderzocht. “De combinatie van dalende werkgelegenheid, een relatief hoge kans op werkloosheid, lage en dalende inkomens, een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers, het vaak niet verzekerd zijn voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en een geringe pensioenopbouw, maakt de positie van werkenden zorgelijk.”*

De verenigde werkgevers/opdrachtgevers en werknemers/zelfstandigen in de culturele sector nemen met hun brief het initiatief om de sector te versterken. De culturele sector loopt voorop in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met dit initiatief wil de sector ook voorop lopen in het vinden van oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en belemmeringen. Hiervoor is een helder beeld nodig van de randvoorwaarden, evenals een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het culturele veld en de overheden.

Verwacht wordt dat de SER en de Raad voor Cultuur hun rapport in het voorjaar van 2017 gereed hebben. De uitkomsten zullen door het veld meegenomen worden in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van den Bunder (bestuurder Kunstenbond, 06-4256253) of
Suzanne Leclaire-Noteborn (voorzitter Federatie Cultuur, 06-29816240).

 

*Algemene conclusie verkenning arbeidsmarkt culturele sector, SER/Raad voor Cultuur, januari 2016.

Meer geld voor meer cultuur

Goed nieuws voor de meer dan 7 miljoen wekelijkse cultuurliefhebbers in Nederland: door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

koffertje_prinsjesdag_2016

Vorig jaar juni maakte Bussemaker al bekend dat ze € 18,5 miljoen extra investeert in de culturele sector in de komende periode. Vandaag voegt de bewindsvrouw daar nog eens € 10 miljoen hieraan toe. Het totale bedrag voor de komende periode is dus 28,5 miljoen extra.  Bussemaker komt met het extra geld tegemoet aan ‘het dringende beroep’ van de Raad voor Cultuur om ‘de financiering van de cultuursector op peil te houden’.

Minister Bussemaker: ‘Cultuur is van grote betekenis, en kan wissels omzetten in de levens van mensen. Ik wil iedereen in Nederland in aanraking brengen met kunst en cultuur: van Vlieland tot Heerlen, van Alexander  tot Fatima. Door nog meer te investeren in de culturele sector, komt er een gevarieerd, kwalitatief goed cultuuraanbod voor iedereen in het hele land tot stand.’

Door deze extra investering gaat er in de periode 2017-2020 ruim 389 miljoen euro naar 88 cultuurinstellingen en 6 fondsen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur.  De basisinfrastructuur is opgebouwd met culturele instellingen die een directie subsidie van het rijk ontvangen. De Raad voor Cultuur heeft over de aanvragen van instellingen geadviseerd.

De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten hebben echter in aanloop naar Prinsjesdag aangegeven dat een investering van in totaal € 24 miljoen (in plaats van de op Prinsjesdag bekend gemaakte € 10 miljoen) de cultuursector zou helpen om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen. Daarmee kan de sector zich gedegen voorbereiden op de aangekondigde stelselherziening ná de periode 2017-2020.

 

Ook het veld reageerde op het nieuws dat op Prinsjesdag 2016 werd gepresenteerd:

Persbericht NAPK: lees meer

Perbericht Kunsten ’92: lees meer

Suzanne Leclaire-Noteborn nieuwe voorzitter Federatie Cultuur

De Federatie Cultuur heeft Suzanne Leclaire-Noteborn unaniem benoemd tot voorzitter. Zij treedt in functie per 1 juli 2016.

Suzanne Leclaire-Noteborn

Suzanne Leclaire-Noteborn

Leclaire (41) werkt als zelfstandig adviseur voor de cultuursector, overheid en het bedrijfsleven. Ze was eerder onder meer leidinggevende bij het Ministerie van OCW en directeur-bestuurder van het centrum voor de kunsten Pier K.

“Met Leclaire kiest de FC voor een verbinder die de krachten in het cultuurveld kan bundelen. De kunst- en cultuursector is in transitie en die eendracht is meer dan ooit nodig.” Aldus Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en vice- voorzitter van de FC.

Leclaire volgt Erik Akkermans op, die ruim vier jaar de FC heeft geleid. Onder zijn voorzitterschap nam de FC een belangrijke positie in het verkeer tussen de brancheverenigingen en landelijke partijen waaronder de overheid. “Dankzij Akkermans is de FC een spil in het cultuurbeleid geworden. Zijn inzet heeft de FC op de Haagse kaart gezet” zo stelt Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging en penningmeester van de FC.Akkermans was de trekker van grote projecten op sociaal gebied, zoals het Sectorplan Cultuur en het mobiliteitsproject voor de vanwege bezuinigingen ontslagen werknemers in de cultuur.

 

 

Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en FNV-Kiem luiden de noodklok

Federatie Cultuur, Kunsten '92 en FNV-Kiem luiden de noodklok

Op 23 november 2015 stuurde de Federatie Cultuur – tezamen met Kunsten ’92 en FNV-Kiem – een noodkreet naar de Tweede Kamerleden die op maandag 30 november vergaderen over de cultuurbegroting.

In de brief wordt vastgesteld dat met het huidige beleid en het huidige budget de culturele infrastructuur verder zal inkrimpen en nieuwe generaties minder kansen zullen krijgen zich te ontwikkelen. De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en FNV-Kiem vragen de Tweede Kamerleden om met een brede en realistische blik naar de culturele sector te kijken en een aantal knelpunten op te lossen  voordat de sector nog verder afkalft.

Download de brief: Gezamenlijke brief Cultuurbegroting 23 nov 2015

N.B. In de NRC verscheen ook een artikel naar aanleiding van de brief. Dit artikel is via deze link op de website van de NRC terug te vinden.

 

BTW plan is hoge prijs voor cultuur

BTW plan is hoge prijs voor cultuur

De cultuursector maakt zich grote zorgen over het uitgelekte plannen van het kabinet om de btw te verhogen. Theatervoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, boeken, beeldende kunst, muzieklessen et cetera worden flink duurder als het aan het kabinet ligt.

“Dit is fnuikend voor het ondernemerschap in de cultuursector.” Aldus Erik Akkermans, voorzitter van de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). “Na grote bezuinigingen zijn culturele instellingen scherpe prijzen gaan vragen. Dat het kabinet dit nu extra gaat belasten vinden we onbegrijpelijk. Zo prijzen we ons uit de markt.”

Een exact getal wat dit de cultuursector kost heeft de FC nog niet. Akkermans: “Maar alleen al voor podia en musea ramen we het voorlopig op minimaal 30 miljoen, ruim meer dan de 18 miljoen die minister Bussemaker voor cultuur vrijmaakt.”

De FC sluit zich aan bij de acties van MKB Nederland. Ook treedt de FC in overleg met minister Bussemaker over te nemen stappen.

Federatie Cultuur blij met impuls muziekeducatie

Federatie Cultuur blij met impuls muziekeducatie

De Federatie Cultuur, koepel van branche- en werkgeversverenigingen in de cultuursector, is blij met de impuls die het kabinet wil geven aan de muziekeducatie aan kinderen. Die impuls is een duidelijk teken dat de politiek het belang van kunst en cultuur, in het bijzonder de actieve muziekbeoefening, inziet. Het gebaar sluit aan bij de behoefte die maatschappelijk en politiek kenbaar is gemaakt. We zijn er blij mee en werken vanuit onze professionele achtergronden er graag aan mee om het tot een succes te maken.

Er vallen een paar zaken op. Zoals deze:

–          de bewindslieden van OCW zetten sterk in op samenwerking met lokale instellingen en verenigingen en dat ervaren wij als positief. Op lokale schaal zijn met name de centra voor de kunsten, maar daarnaast ook de bibliotheken, podia en musea steeds actiever in de cultuureducatie. Het zou een gemiste kans zijn geweest als voorbij werd gegaan aan de bestaande infrastructuur.

–          Des te belangrijker is een breed offensief voor behoud van die lokale culturele infrastructuur. Cultuureducatie wordt lastig als gemeenten hun bestaande voorzieningen verwaarlozen of zelfs sluiten. De intentie moet zijn dat Rijk, provincies en gemeenten elkaars beleid versterken en ondersteunen.

–          De bewindslieden zetten ook sterk in op financiering in samenwerking met particuliere organisaties. Dat sluit aan bij de groeiende trend om een einde te maken aan een te markant onderscheid tussen de gesubsidieerde cultuur en overheidsverantwoordelijkheid enerzijds en de particuliere en niet-gesubsidieerde wereld anderzijds.

De bij de FC aangesloten organisaties zullen hun leden oproepen om zich, waar dat relevant is, stevig in te zetten en bij te dragen aan deze nieuwe impuls voor de cultuureducatie. Er is al veel in gang gezet in de samenwerking tussen onderwijs en cultuurinstellingen en op die weg gaan we graag verder.

Download hier het volledige persbericht

Cultuursector stelt arbeidsmarktplan op

Cultuursector stelt arbeidsmarktplan op

Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om een zo sterk mogelijke werkgelegenheid te behouden en om bestaand personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te maken, in en buiten de sector. Dit in een unieke, brede samenwerking tussen onder meer vakbonden zoals FNV KIEM, de branchekoepels Federatie Cultuur en Federatie Creatieve Industrie, sociale fondsen en de expertise-instelling Cultuur-Ondernemen. Op basis van een sectoranalyse hebben de partners een Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,4 miljoen euro is gemoeid, bevat negen maatregelen voor een sterkere cultuursector. De sector zelf financiert de helft. Voor de andere helft is bij het ministerie van SZW een beroep gedaan op de Regeling cofinanciering sectorplannen. De minister heeft hier onlangs positief op beschikt. Daarmee voegt de sector cultuur zich bij andere economische sectoren zoals de bouw, logistiek Nederland en de ICT-sector die eveneens duurzame arbeidsmarktplannen opstelden en gehonoreerd zagen.

Door de samenwerking bestrijkt het plan een breed scala in de cultuur – gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd- van toneelgezelschappen, poppodia en festivals tot vormgevingsbureaus en van orkesten tot bibliotheken en centra voor de kunsten. Aan de basis van het Sectorplan Cultuur ligt een uitgebreide knelpuntenanalyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector, aan de hand van verkennend onderzoek en van een rondetafelconferentie begin februari 2014 met de belangrijkste betrokken partijen. Hieruit kwamen de negen grootste problemen op sectorniveau tevoorschijn. Deze konden worden omgezet in negen duurzame en robuuste maatregelen, elk met het specifieke doel om een van deze problemen op termijn op te lossen of minstens flink te verbeteren. Enkele onderdelen:

– Er worden 100 leerwerkplekken gecreëerd voor jongeren. Net afgestudeerde KUO-studenten kunnen op deze manier relevante werkervaring binnen de sector opdoen en in aanraking komen met (creatieve) banen buiten de sector.;
825 werklozen en werkzoekenden worden geholpen bij het vinden van nieuw werk door een maatregel die via arbeidsmobiliteit nieuwe banen oplevert. Met de maatregel worden (aanstaande) werklozen en werkzoekenden met intensieve, individuele loopbaantrajecten ondersteund waardoor zij aan de slag kunnen in een nieuwe baan of als zelfstandige;
Scholing in ondernemerschap en in het genereren van meer eigen inkomsten zorgen ervoor dat 500 zzp’ers en 200 werknemers (kunstenaars en andere creatieven, conservatoren, bibliothecarissen en algemeen medewerkers) hun duurzame inzetbaarheid vergroten.
– 1250 medewerkers en werkzoekenden krijgen beter inzicht in hun competenties en mogelijkheden door de maatregel loopbaancheck- en advies, zodat zij gericht naar een andere baan kunnen toewerken.
Goed werkgeverschap en goed werknemerschap – met verbeterd personeelsbeleid, instrumentarium voor loopbaanontwikkeling en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid scheppen de organisaties en instellingen randvoorwaarden voor een goede basis voor het werken binnen de cultuursector in de 21e eeuw.

Met alle partijen uit de sector, die werk biedt aan zeker 256.000 werknemers, willen de initiatiefnemers in een tweejarig project de duurzame inzetbaarheid van 3.375 medewerkers stimuleren en behouden. De Federatie Cultuur, Federatie Creatieve Industrie, FNV Kiem, Sociaal Fonds Podiumkunsten i.o., Mobiliteitsfonds Kunsteducatie, Omscholingsregeling Dans , O&O-fonds PodiumKunstWerk en Cultuur-Ondernemen vormen het samenwerkingsverband Sectorplan Duurzame Arbeid Cultuur. Cultuur-Ondernemen is hoofdaanvrager en penvoerder. Een Stuurgroep vanuit werkgevers, werknemers en sociale fondsen begeleidt het project.

In de bijlage treft u het persbericht aan en leest u meer over deze samenwerking.

Reactie op beleidsadvies minister Bussemaker inz ‘Meedoen is de kunst’

Reactie op beleidsadvies minister Bussemaker inz 'Meedoen is de kunst'

Ter voorbereiding op het Tweede Kamerdebat op 2 juli a.s. over cultuureducatie hebben Kunstconnectie, samen met Kunsten ‘92 en de Federatie Cultuur een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief pleiten de organisaties voor een dekkend stelsel voor cultuureducatie en -participatie: actieve inzet van de minister om een convenant tot stand te brengen tussen de drie overheden; aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie; en borging van talentontwikkeling.

Lees de brief

 

Federatie Cultuur reageert op wetsvoorstel vpb-plicht

Federatie Cultuur reageert op wetsvoorstel vpb-plicht

De Federatie Cultuur heeft een reactie ingestuurd op de internetconsultatie van het wetsvoorstel verplichte vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. De FC pleit ervoor instellingen met de status van culturele ANBI vrij te stellen van de belastingplicht.

De directe en indirecte overheidsbedrijven in de cultuursector zullen ten gevolge van het wetsvoorstel over hun resultaat vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Voorbeelden van deze bedrijven zijn archieven, openbare bibliotheken, musea, muziekscholen en centra voor de kunsten, theaters, muziekpodia en podiumkunstgezelschappen.

Klik hier voor de reactie van de FC: Reactie FC op Wetsvoorstel modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen.pdf

Pagina 1 van 212

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553