FC

Federatie Cultuur blij met impuls muziekeducatie

Federatie Cultuur blij met impuls muziekeducatie

De Federatie Cultuur, koepel van branche- en werkgeversverenigingen in de cultuursector, is blij met de impuls die het kabinet wil geven aan de muziekeducatie aan kinderen. Die impuls is een duidelijk teken dat de politiek het belang van kunst en cultuur, in het bijzonder de actieve muziekbeoefening, inziet. Het gebaar sluit aan bij de behoefte die maatschappelijk en politiek kenbaar is gemaakt. We zijn er blij mee en werken vanuit onze professionele achtergronden er graag aan mee om het tot een succes te maken.

Er vallen een paar zaken op. Zoals deze:

–          de bewindslieden van OCW zetten sterk in op samenwerking met lokale instellingen en verenigingen en dat ervaren wij als positief. Op lokale schaal zijn met name de centra voor de kunsten, maar daarnaast ook de bibliotheken, podia en musea steeds actiever in de cultuureducatie. Het zou een gemiste kans zijn geweest als voorbij werd gegaan aan de bestaande infrastructuur.

–          Des te belangrijker is een breed offensief voor behoud van die lokale culturele infrastructuur. Cultuureducatie wordt lastig als gemeenten hun bestaande voorzieningen verwaarlozen of zelfs sluiten. De intentie moet zijn dat Rijk, provincies en gemeenten elkaars beleid versterken en ondersteunen.

–          De bewindslieden zetten ook sterk in op financiering in samenwerking met particuliere organisaties. Dat sluit aan bij de groeiende trend om een einde te maken aan een te markant onderscheid tussen de gesubsidieerde cultuur en overheidsverantwoordelijkheid enerzijds en de particuliere en niet-gesubsidieerde wereld anderzijds.

De bij de FC aangesloten organisaties zullen hun leden oproepen om zich, waar dat relevant is, stevig in te zetten en bij te dragen aan deze nieuwe impuls voor de cultuureducatie. Er is al veel in gang gezet in de samenwerking tussen onderwijs en cultuurinstellingen en op die weg gaan we graag verder.

Download hier het volledige persbericht

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553