Conceptverslag Wetgevingsoverleg OCW begroting 2015 – onderdeel Cultuur

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:

  • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (34000-VIII);
  • het rapport/de brief van de Algemene Rekenkamer d.d. 14 oktober 2014 houdende aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34000-VIII, nr. 7);
  • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 29 september 2014 houdende de huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008 (32820, nr. 121);
  • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 oktober 2014 inzake het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33400-VIII).

Bekijk de bijlage voor het verslag.