Europees Hof: bibliotheken mogen gedigitaliseerde boeken aanbieden

Europees Hof: bibliotheken mogen gedigitaliseerde boeken aanbieden

Als het aan het Europees Hof ligt mogen bibliotheken boeken digitaliseren en beschikbaar stellen aan gebruikers zonder toestemming van de uitgever. Deze uitspraak is voor decentrale overheden van belang wanneer zij bibliotheken, maar ook bijvoorbeeld musea of archieven in hun beheer hebben. Nederland behoudt echter het recht om uitzonderingen in de auteursrechtenwetgeving te maken om het digitaal aanbieden van boeken mogelijk te maken, en in bepaalde gevallen het digitaal aanbieden van boeken te verbieden.

Lees meer

Cultuursector stelt arbeidsmarktplan op

Cultuursector stelt arbeidsmarktplan op

Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om een zo sterk mogelijke werkgelegenheid te behouden en om bestaand personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te maken, in en buiten de sector. Dit in een unieke, brede samenwerking tussen onder meer vakbonden zoals FNV KIEM, de branchekoepels Federatie Cultuur en Federatie Creatieve Industrie, sociale fondsen en de expertise-instelling Cultuur-Ondernemen. Op basis van een sectoranalyse hebben de partners een Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,4 miljoen euro is gemoeid, bevat negen maatregelen voor een sterkere cultuursector. De sector zelf financiert de helft. Voor de andere helft is bij het ministerie van SZW een beroep gedaan op de Regeling cofinanciering sectorplannen. De minister heeft hier onlangs positief op beschikt. Daarmee voegt de sector cultuur zich bij andere economische sectoren zoals de bouw, logistiek Nederland en de ICT-sector die eveneens duurzame arbeidsmarktplannen opstelden en gehonoreerd zagen.

Door de samenwerking bestrijkt het plan een breed scala in de cultuur – gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd- van toneelgezelschappen, poppodia en festivals tot vormgevingsbureaus en van orkesten tot bibliotheken en centra voor de kunsten. Aan de basis van het Sectorplan Cultuur ligt een uitgebreide knelpuntenanalyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector, aan de hand van verkennend onderzoek en van een rondetafelconferentie begin februari 2014 met de belangrijkste betrokken partijen. Hieruit kwamen de negen grootste problemen op sectorniveau tevoorschijn. Deze konden worden omgezet in negen duurzame en robuuste maatregelen, elk met het specifieke doel om een van deze problemen op termijn op te lossen of minstens flink te verbeteren. Enkele onderdelen:

– Er worden 100 leerwerkplekken gecreëerd voor jongeren. Net afgestudeerde KUO-studenten kunnen op deze manier relevante werkervaring binnen de sector opdoen en in aanraking komen met (creatieve) banen buiten de sector.;
825 werklozen en werkzoekenden worden geholpen bij het vinden van nieuw werk door een maatregel die via arbeidsmobiliteit nieuwe banen oplevert. Met de maatregel worden (aanstaande) werklozen en werkzoekenden met intensieve, individuele loopbaantrajecten ondersteund waardoor zij aan de slag kunnen in een nieuwe baan of als zelfstandige;
Scholing in ondernemerschap en in het genereren van meer eigen inkomsten zorgen ervoor dat 500 zzp’ers en 200 werknemers (kunstenaars en andere creatieven, conservatoren, bibliothecarissen en algemeen medewerkers) hun duurzame inzetbaarheid vergroten.
– 1250 medewerkers en werkzoekenden krijgen beter inzicht in hun competenties en mogelijkheden door de maatregel loopbaancheck- en advies, zodat zij gericht naar een andere baan kunnen toewerken.
Goed werkgeverschap en goed werknemerschap – met verbeterd personeelsbeleid, instrumentarium voor loopbaanontwikkeling en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid scheppen de organisaties en instellingen randvoorwaarden voor een goede basis voor het werken binnen de cultuursector in de 21e eeuw.

Met alle partijen uit de sector, die werk biedt aan zeker 256.000 werknemers, willen de initiatiefnemers in een tweejarig project de duurzame inzetbaarheid van 3.375 medewerkers stimuleren en behouden. De Federatie Cultuur, Federatie Creatieve Industrie, FNV Kiem, Sociaal Fonds Podiumkunsten i.o., Mobiliteitsfonds Kunsteducatie, Omscholingsregeling Dans , O&O-fonds PodiumKunstWerk en Cultuur-Ondernemen vormen het samenwerkingsverband Sectorplan Duurzame Arbeid Cultuur. Cultuur-Ondernemen is hoofdaanvrager en penvoerder. Een Stuurgroep vanuit werkgevers, werknemers en sociale fondsen begeleidt het project.

In de bijlage treft u het persbericht aan en leest u meer over deze samenwerking.

ANBI alleen op basis van actuele activiteiten

ANBI alleen op basis van actuele activiteiten

Stichtingen die als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt willen worden, moeten dan wel regelmatig activiteiten uitvoeren in het algemeen belang. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

Lees meer

Voortgangsrapportage cultuureducatie in de Kamer

Voortgangsrapportage cultuureducatie in de Kamer

De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besprak op woensdag 2 juli de voortgangsrapportage cultuureducatie en de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Raad voor Cultuur over de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. D66 en PvdA vinden de plannen vrijblijvend en uitten hun zorg over het uiteindelijke resultaat van de inspanningen. De VVD wil meer zekerheid dat scholen zich inspannen voor cultuuronderwijs op school. De SP vindt dat er meer ruimte moet komen om vakleerkrachten in te zetten. Volgens het CDA moet er meer naar verenigingen gekeken worden om cultuureducatie in school te brengen. Lees hier het verslag van het LKCA.

Poppodia willen meer ruimte voor talentontwikkeling

Poppodia willen meer ruimte voor talentontwikkeling

Uit een enquête onder podiumdirecteuren, die nog niet openbaar is, blijkt dat het overgrote deel van de poppodia en -festivals talentontwikkelingsprojecten biedt, maar dat 60 procent van de podia hiervoor meer ruimte zou willen hebben. De exploitatie laat dat echter niet toe. Aldus organisatiestrateeg Thomas van Dalen die in opdracht van de VNPF een onderzoek uitvoert naar de rol en betekenis van de poppodia en -festivals bij talentontwikkeling. Dit najaar presenteert de VNPF een position paper naar aanleiding van het onderzoek van Thomas van Dalen onder de titel: ‘Poppodia en popfestivals als springplank.’ Daarin zullen de definitieve resultaten van de enquête worden verwerkt.

Analyse cultuurparagrafen gemeenten

Analyse cultuurparagrafen gemeenten

In het kader van het debat in de Tweede Kamer op 2 juli over cultuureducatie, heeft Berenschot een analyse verricht van de cultuurparagrafen in een aantal gemeentelijke coalitie-akkoorden. De indruk ontstaat dat het meevalt met de extra bezuinigingen op cultuur, die bovenop de sinds 2011 doorgevoerde bezuinigingen komen. De grootste gemeenten bezuinigen vanaf 2015 niet of nauwelijks extra, en sommige spreken juist over repareren of intensiveren. Er is een accentverschuiving zichtbaar van aandacht voor de artistieke en economische waarde naar de maatschappelijke waarde van cultuur.

Lees de blog van Berenschotadviseur Bastiaan Vinkenburg op de website van Kunsten’92.

Benoeming leden Raad voor Cultuur

Benoeming leden Raad voor Cultuur

Mevrouw Drs. M.A. van Hees en de heer O. Gölpinar zijn op voordracht van minister Bussemaker benoemd tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Marijke van Hees wordt lid met ingang van 1 augustus 2014. De benoeming van Őzkan Gölpinar gaat per 1 december 2014 in.

Lees verder

Advies Raad voor Cultuur: Vaste boekenprijs voorlopig handhaven

Advies Raad voor Cultuur: Vaste boekenprijs voorlopig handhaven

De raad adviseert de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Door de huidige economische omstandigheden vindt de raad afschaffing op korte termijn niet verantwoord. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken zijn gegarandeerd.

Lees verder

Nieuwe erfgoedwet ter consultatie

Nieuwe erfgoedwet ter consultatie

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft onlangs de nieuwe Erfgoedwet opengesteld voor consultatie. Dit wetsvoorstel moet het cultureel erfgoed in Nederland beter beschermen en voegt bestaande erfgoedwetgeving samen. U kunt tot 14 juli uw mening geven over het wetsvoorstel.

Lees verder

Bron: BestuurRendement

Cultuurverkenning Raad voor Cultuur

Cultuurverkenning Raad voor Cultuur

Hoe beïnvloeden de ontwikkelingen in de samenleving het culturele leven? Wat doen de makers en hoe gedraagt het publiek zich? De Raad voor Cultuur schetst in De Cultuurverkenning een beeld van cultureel Nederland. Hij beschrijft daarin een aantal trends, waarmee de cultuursector serieus rekening moet houden. Verstedelijking en globalisering zetten door; Digitalisering heeft een grote invloed op de productie en consumptie van kunst en cultuur; Kunstenaars zijn gedreven, zelfredzaam en autonoom, maar verdienen meestal niet veel geld en de verborgen werkloosheid neemt toe; De focus op verdieping en ontwikkeling van topcreatie neemt af; Het publiek wil steeds meer worden vermaakt; Vergrijzing slaat toe. De Raad voor Cultuur wil met het advies een discussie op gang brengen en neemt een voorschot op een vernieuwing van het cultuurbeleid. Pleidooi voor een flexibeler regelgeving dan de prestatiecriteria waar minister Bussemaker de subsidieverlening op wil baseren. Het regionale spreidingsbeleid is volgens de Raad niet houdbaar.