Veilige eilanden met open deuren

Verslag van een verkenning van het theaterveld ten behoeve van de theateropleidingen.

Het kunstvakonderwijs en de culturele arbeidsmarkt hebben een innige relatie. Dekunstopleidingen bereiden talent voor op de beroepspraktijk. Het culturele werkveld neemt het talent op, biedt hen kansen en heeft zelf ook baat bij dit nieuwe talent. Het kunstonderwijs oriënteert zich steeds opnieuw op ontwikkelingen die invloed hebben op het gewenste beroepsprofiel en leidt daaruit nieuwe visie af op dat profiel. De opleidingen volgen daarbij niet simpelweg de vraag vanuit de praktijk. Ze hebben ook de opdracht nieuwe concepten te ontwikkelen waarmee ze soms op de praktijk vooruit lopen. Daarom is de relatie met het werkveld innig, maar ook een tikje ‘gestoord’.

Voor het herijken van de beroepsprofielen is een goed gesprek met het werkveld belangrijk. Om hieraan tegemoet te kunnen komen, stelt de Federatie Cultuur, koepel van brancheorganisaties in cultuur, zich als faciliterende partij op. Een bescheiden subsidie van het Ministerie van OCW maakt dat mogelijk. We zochten naar een nieuwe aanpak: niet de gebruikelijke zaaltjes met de gebruikelijke gespreksaanpak en het terugkerende patroon van bekritiseren (werkveld) en verdedigen (onderwijs). In goed overleg met de theaterscholen stuurden we theaterwetenschapper en journalist Robbert van Heuven op pad om individueel of in kleine kring gesprekken te voeren met partners uit het veld. Het was natuurlijk niet mogelijk iedereen te raadplegen van wie we een waardevolle inbreng konden verwachten. In gezamenlijk overleg maakten we een zo representatief mogelijke selectie. De opdracht was om op basis van de gesprekken een verslag te schrijven dat als advies vanuit de praktijk de theateropleidingen bij het herijken van de opleidingsprofielen houvast zou kunnen bieden.

Download het verslag ‘Veilige eilanden met open deuren’.