FC

Nieuws

Suzanne Leclaire-Noteborn neemt afscheid van de Federatie Cultuur

Hierbij laten wij u weten dat Suzanne Leclaire-Noteborn afscheid neemt als voorzitter van de Federatie Cultuur.

De Federatie Cultuur heeft onder leiding van Suzanne Leclaire-Noteborn helderheid gekregen in het eigen toekomstperspectief. Zo luidde de opdracht, die we met haar als voorzitter ruim een jaar geleden overeen kwamen. Daarnaast is er de afgelopen periode stevig voortgang geboekt op belangrijke onderwerpen zoals diversiteit, de arbeidsmarktagenda en de intensivering van de lobby van cultuur in een groter speelveld. Met de onlangs uitgesproken intentie om tot bestuurlijke medeverantwoordelijkheid van alle leden zelf over te gaan, is het natuurlijke moment van afscheid gekomen.

Suzanne Leclaire-Noteborn: “Ik ben blij dat er nu een keuze door de leden van de Federatie Cultuur is gemaakt voor een toekomstrichting vanuit commitment en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als we met kunst en cultuur vanuit een gezondere arbeidsmarkt willen bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland, is een sterk, landelijk collectief van werkgevers essentieel. Ik ben dankbaar ook vanuit deze tijdelijke rol te hebben kunnen bijdragen aan het verbinden van de wijsheid, passie en het talent van de betrokkenen voor een duurzame opbrengst. Aan deze missie werk ik verder als ondernemer, voor elke groep die zichzelf op natuurlijke wijze wil vernieuwen.”

Het bestuur en de leden van de Federatie Cultuur spreken waardering uit voor de wijze waarop Suzanne de acht brancheverenigingen heeft geleid en danken haar voor haar inzichten, inspiratie en de versterkte positie van cultuur in het bedrijfsleven, politiek en de grootste lobbyorganisatie van Nederland (VNO-NCW/ MKB-Nederland).

Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector

Minister Bussemaker heeft met grote interesse het adviesrapport ‘Passie gewaardeerd’ in ontvangst genomen.

​De SER en Raad voor Cultuur kom in dit advies met vier oplossingsrichtingen ter verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Het gaat om voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Minister Bussemaker is verheugd over het advies. ‘Het is mooi dat in dit advies concrete oplossingen worden geboden wat er in de sector moet gebeuren’, aldus de minister. ‘Goed dat de sector de bal oppakt, maar ik begrijp dat ook de overheid kan ondersteunen, op financieel of juridische wijze.’

Het advies is tot stand gekomen op verzoek van de sectorale sociale partners, de Federatie Cultuur en de Kunstenbond. ‘Wij voelen ons mede eigenaar van dit onderwerp’, reageerde Suzanne Leclaire-Noteborn, voorzitter van de Federatie Cultuur. Zij was tevens bij de aanbieding aanwezig, net als de Kunstenbond. ‘We nemen zelf de verantwoordelijkheid, de proactieve rol om de arbeidsmarkt te versterken. Dit advies is daarbij baanbrekend.’

Bussemaker: ‘Als de sectorale sociale partners het initiatief nemen, kunnen wij als overheid helpen. Ik hoop dat mijn opvolger de sector politiek gaat steunen en dat het advies echt gebruikt gaat worden. Dan wordt de sector steviger neergezet.’

Passie gewaardeerd: reactie op rapport SER en Raad voor Cultuur

advies-donderdag

 

De Federatie Cultuur is verheugd over de aard en inhoud van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) naar aanleiding van de adviesaanvraag naar oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarkt in de culturele sector, die wij oktober vorig jaar met de Kunstenbond indienden.

Wij waarderen de wijze waarop de SER en Raad voor Cultuur in hun advies de kern van de problematiek in de arbeidsmarkt hebben onderzocht. De Federatie herkent de omschreven problemen, die verband houden met een onbalans tussen vraag en aanbod, de economische crisis en de bezuinigingen vanaf 2010. Tevens erkennen wij de ondernemende en wendbare houding van de sector, maar ook de last die cultuurprofessionals ervaren wanneer zij vanuit hun gedrevenheid werk tegen een te lage vergoeding accepteren.

Het vergroten van de zelfredzaamheid is niet alleen een zaak van de sector zelf, maar ook van het publiek, overheden, ondernemers, organisaties en allen die profijt hebben van de effecten van cultuur. De adviezen, waarin voor de Federatie Cultuur een rol is weggelegd, nemen wij ter harte. De volgende onderwerpen hebben volop onze aandacht.

Landelijk platform
De Federatie Cultuur ziet het belang van een landelijk platform waarin krachten gebundeld worden en de sector met één stem spreekt. Inmiddels hebben wij met Kunsten ’92 en de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) verkennende gesprekken gestart om aan dit landelijke platform invulling te geven. MKB-Nederland ondersteunt de Federatie Cultuur voor de komende twee jaar in deze ambitie.

Integraal werken
Integrale samenwerking met partijen die belang hebben bij de maatschappelijke en economische effecten van onze sector is hard nodig. De Federatie Cultuur heeft dit proactief opgepakt in de aansluiting bij de lobby voor ‘Bruisende Binnensteden’ uit het NL Next Level programma van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, IPO, VNG en de G32.

Ruimte voor onderzoek
De Federatie Cultuur wil experimenteren met de genoemde maatregelen om ervaring op te doen met de meest kansrijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Onderwerpen als een inclusieve sociale dialoog, scholing, borging van een code goed werkgever- en opdrachtgeverschap alsook het onderzoek naar verbreding van cao’s horen hierbij. Met medeneming van de door Kunsten ’92 op te stellen arbeidsmarktagenda, gaan wij hierover verder in gesprek met het veld, het Ministerie van OCW, de Kunstenbond en andere partners.

Tot slot
Om de ontwikkeling van de sector goed te faciliteren, zou de overheid een aantal zaken moeten borgen. Zo is het behoud van de Geefwet, subsidies in het kader van de basisinfrastructuur, lage btw-tarieven, handhaving auteursrecht nodig als basis. Wij zien hierin expliciet de rol en verantwoordelijkheid van de overheid.

Het is voor het eerst dat de sociale partners van een branche een advies hebben aangevraagd bij de SER en Raad voor Cultuur ter versterking van hun eigen sector. Wij zijn zeer verheugd met het resultaat. De Federatie Cultuur heeft met dit advies een stevige agenda in handen waarvoor wij ons met overtuiging gaan inzetten.

Sociale Partners zetten in op duurzame versterking Cultuursector

mirror

De Federatie Cultuur en de Kunstenbond zijn verheugd dat de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur een vervolg geven aan hun verkenning van de arbeidsmarkt van de culturele sector om zo mee te denken over de aanpak van structurele problemen die zich hier voordoen.

Naar aanleiding van de arbeidsmarktverkenning, die de Raad voor Cultuur en de SER in januari op verzoek van minister Bussemaker uitvoerden, stuurden de Federatie Cultuur en Kunstenbond aan beide raden een brief met het verzoek te onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector.

De voortzetting van de verkenning door de SER en Raad voor Cultuur is belangrijk voor het culturele veld, omdat hiermee de specifieke problematiek binnen de sector vanuit een breed economisch perspectief kan worden onderzocht. “De combinatie van dalende werkgelegenheid, een relatief hoge kans op werkloosheid, lage en dalende inkomens, een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers, het vaak niet verzekerd zijn voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en een geringe pensioenopbouw, maakt de positie van werkenden zorgelijk.”*

De verenigde werkgevers/opdrachtgevers en werknemers/zelfstandigen in de culturele sector nemen met hun brief het initiatief om de sector te versterken. De culturele sector loopt voorop in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met dit initiatief wil de sector ook voorop lopen in het vinden van oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en belemmeringen. Hiervoor is een helder beeld nodig van de randvoorwaarden, evenals een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het culturele veld en de overheden.

Verwacht wordt dat de SER en de Raad voor Cultuur hun rapport in het voorjaar van 2017 gereed hebben. De uitkomsten zullen door het veld meegenomen worden in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van den Bunder (bestuurder Kunstenbond, 06-4256253) of
Suzanne Leclaire-Noteborn (voorzitter Federatie Cultuur, 06-29816240).

 

*Algemene conclusie verkenning arbeidsmarkt culturele sector, SER/Raad voor Cultuur, januari 2016.

Meer geld voor meer cultuur

Goed nieuws voor de meer dan 7 miljoen wekelijkse cultuurliefhebbers in Nederland: door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

koffertje_prinsjesdag_2016

Vorig jaar juni maakte Bussemaker al bekend dat ze € 18,5 miljoen extra investeert in de culturele sector in de komende periode. Vandaag voegt de bewindsvrouw daar nog eens € 10 miljoen hieraan toe. Het totale bedrag voor de komende periode is dus 28,5 miljoen extra.  Bussemaker komt met het extra geld tegemoet aan ‘het dringende beroep’ van de Raad voor Cultuur om ‘de financiering van de cultuursector op peil te houden’.

Minister Bussemaker: ‘Cultuur is van grote betekenis, en kan wissels omzetten in de levens van mensen. Ik wil iedereen in Nederland in aanraking brengen met kunst en cultuur: van Vlieland tot Heerlen, van Alexander  tot Fatima. Door nog meer te investeren in de culturele sector, komt er een gevarieerd, kwalitatief goed cultuuraanbod voor iedereen in het hele land tot stand.’

Door deze extra investering gaat er in de periode 2017-2020 ruim 389 miljoen euro naar 88 cultuurinstellingen en 6 fondsen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur.  De basisinfrastructuur is opgebouwd met culturele instellingen die een directie subsidie van het rijk ontvangen. De Raad voor Cultuur heeft over de aanvragen van instellingen geadviseerd.

De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten hebben echter in aanloop naar Prinsjesdag aangegeven dat een investering van in totaal € 24 miljoen (in plaats van de op Prinsjesdag bekend gemaakte € 10 miljoen) de cultuursector zou helpen om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen. Daarmee kan de sector zich gedegen voorbereiden op de aangekondigde stelselherziening ná de periode 2017-2020.

 

Ook het veld reageerde op het nieuws dat op Prinsjesdag 2016 werd gepresenteerd:

Persbericht NAPK: lees meer

Perbericht Kunsten ’92: lees meer

Suzanne Leclaire-Noteborn nieuwe voorzitter Federatie Cultuur

De Federatie Cultuur heeft Suzanne Leclaire-Noteborn unaniem benoemd tot voorzitter. Zij treedt in functie per 1 juli 2016.

Suzanne Leclaire-Noteborn

Suzanne Leclaire-Noteborn

Leclaire (41) werkt als zelfstandig adviseur voor de cultuursector, overheid en het bedrijfsleven. Ze was eerder onder meer leidinggevende bij het Ministerie van OCW en directeur-bestuurder van het centrum voor de kunsten Pier K.

“Met Leclaire kiest de FC voor een verbinder die de krachten in het cultuurveld kan bundelen. De kunst- en cultuursector is in transitie en die eendracht is meer dan ooit nodig.” Aldus Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en vice- voorzitter van de FC.

Leclaire volgt Erik Akkermans op, die ruim vier jaar de FC heeft geleid. Onder zijn voorzitterschap nam de FC een belangrijke positie in het verkeer tussen de brancheverenigingen en landelijke partijen waaronder de overheid. “Dankzij Akkermans is de FC een spil in het cultuurbeleid geworden. Zijn inzet heeft de FC op de Haagse kaart gezet” zo stelt Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging en penningmeester van de FC.Akkermans was de trekker van grote projecten op sociaal gebied, zoals het Sectorplan Cultuur en het mobiliteitsproject voor de vanwege bezuinigingen ontslagen werknemers in de cultuur.

 

 

Publicatie Wending, transities in werk en arbeidsmarkt.

De publicatie Wending, transities in werk en arbeidsmarkt is nu beschikbaar.

cover-wending-thumb

Klik hier om de publicatie te downloaden.

Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en FNV-Kiem luiden de noodklok

Federatie Cultuur, Kunsten '92 en FNV-Kiem luiden de noodklok

Op 23 november 2015 stuurde de Federatie Cultuur – tezamen met Kunsten ’92 en FNV-Kiem – een noodkreet naar de Tweede Kamerleden die op maandag 30 november vergaderen over de cultuurbegroting.

In de brief wordt vastgesteld dat met het huidige beleid en het huidige budget de culturele infrastructuur verder zal inkrimpen en nieuwe generaties minder kansen zullen krijgen zich te ontwikkelen. De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en FNV-Kiem vragen de Tweede Kamerleden om met een brede en realistische blik naar de culturele sector te kijken en een aantal knelpunten op te lossen  voordat de sector nog verder afkalft.

Download de brief: Gezamenlijke brief Cultuurbegroting 23 nov 2015

N.B. In de NRC verscheen ook een artikel naar aanleiding van de brief. Dit artikel is via deze link op de website van de NRC terug te vinden.

 

BTW plan is hoge prijs voor cultuur

BTW plan is hoge prijs voor cultuur

De cultuursector maakt zich grote zorgen over het uitgelekte plannen van het kabinet om de btw te verhogen. Theatervoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, boeken, beeldende kunst, muzieklessen et cetera worden flink duurder als het aan het kabinet ligt.

“Dit is fnuikend voor het ondernemerschap in de cultuursector.” Aldus Erik Akkermans, voorzitter van de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). “Na grote bezuinigingen zijn culturele instellingen scherpe prijzen gaan vragen. Dat het kabinet dit nu extra gaat belasten vinden we onbegrijpelijk. Zo prijzen we ons uit de markt.”

Een exact getal wat dit de cultuursector kost heeft de FC nog niet. Akkermans: “Maar alleen al voor podia en musea ramen we het voorlopig op minimaal 30 miljoen, ruim meer dan de 18 miljoen die minister Bussemaker voor cultuur vrijmaakt.”

De FC sluit zich aan bij de acties van MKB Nederland. Ook treedt de FC in overleg met minister Bussemaker over te nemen stappen.

Algemene Rekenkamer over cultuurbezuinigingen

Algemene Rekenkamer over cultuurbezuinigingen

De Algemene Rekenkamer onderzoekt in Bezuiniging op cultuur: realisatie en effect in hoeverre er op basis van beschikbare informatie zicht is op de realisatie en de gevolgen van de maatregel Cultuursubsidies uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Verhagen. Deze maatregel moet tot een structurele bezuiniging van 200 miljoen euro leiden.

Het zwaartepunt van de bezuiniging ligt op een herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS), vanaf 2013. De minister van OCW formuleert in het voorjaar van 2015 de uitgangspunten voor de nieuwe vierjarige BIS-periode (2017-2020). Hierbij zou actuele informatie beschikbaar moeten zijn over de gevolgen van de bezuiniging op cultuur en de hiermee samenhangende herinrichting van de BIS. Uit het rapport blijkt dat dit nog niet het geval is. Zo komt informatie over de ontwikkelingen in het rijksgesubsidieerde deel van de sector in 2014 pas beschikbaar in het najaar van 2015. Daarnaast verzamelt de minister van OCW geen informatie over de instellingen die geen rijkssubsidie meer hebben ontvangen sinds de herinrichting van de BIS. Hierdoor is onduidelijk of, en zo ja, hoe deze instellingen het wegvallen van de rijkssubsidie hebben opgevangen. Een van de aanbevelingen aan de minister van OCW is om de interne gegevensbank als open data beschikbaar te maken.

Lees meer

Lees het rapport

Pagina 1 van 1012345...10...Minst recente »

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553